พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อยู่บริเวณตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ตำบลคลองหนึ่ง บนพื้นที่กว่า 300 ไร่ โดยทำหน้าที่เผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยกับความสัมพันธ์ในด้านการเกษตรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นแหล่งความรู้โครงการพระราชดำริ พระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชพิธีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร พิพิธภัณฑ์จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือบริเวณภายในอาคารและนอกอาคาร ภายในอาคารจะมีโรงภาพยนตร์ 3 มิติขนาดย่อม จุได้ 120 ที่นั่งจัดแสดงความเป็นมาของคำว่า "กษัตริย์" ส่วนอื่นๆมีการให้ความรู้ในพระราชพิธีในวิถีเกษตร ,หลักการทรงงาน ,วิถีเกษตร ,นวตกรรมต่างๆ , แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น ภายนอกอาคาร จะพบกับเรื่องราวของ"นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง" และ "เกษตรตามรอยพ่อ" โดยมีแปลงสาธิตการทำการเกษตรต่าง ๆ ทั้งการปลูกข้าว ทำแปลงนาอินทรีย์ เทคนิคการทำนาต่าง ๆ การทำแปลงผัก การปลูกสมุนไพร การเพาะเห็ด ไปจนถึงปศุสัตว์ ส่วนนี้จะมีสะานไม้ไผ่ทอดยาวกลางทุ่งนา มีร้านค้า ร้านกาแฟ มีสินค้ามาจำหน่าย มีเครื่องบินจำลองในการทำฝนเทียม มีเรือขุดขนาดใหญ่ที่สามารถขึ้นไปกับทางเชื่อมทางเดินยอดไม้ สามารถมองเห็นวิวโดยกว้างได้ สวยงามมาก บริเวณด้านหลังทุ่งนายังมีบ้านเรือนไทยจำลองวิถีชีวิตทั้ง4ภาค ให้กับนักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมกันอีกด้วย... อ่านต่อ
1 Like0 Comment
LikeShare
photo