พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯพิพิธภัณฑ์จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือบริเวณภายในอาคารและนอกอาคาร ภายในอาคารจะมีโรงภาพยนตร์ 3 มิติขนาดย่อม จุได้ 120 ที่นั่งจัดแสดงความเป็นมาของคำว่า "กษัตริย์" ส่วนอื่นๆมีการให้ความรู้ในพระราชพิธีในวิถีเกษตร ,หลักการทรงงาน ,วิถีเกษตร ,นวตกรรมต่างๆ , แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น ภายนอกอาคาร จะพบกับเรื่องราวของ"นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง" และ "เกษตรตามรอยพ่อ" โดยมีแปลงสาธิตการทำการเกษตรต่าง ๆ ทั้งการปลูกข้าว ทำแปลงนาอินทรีย์ เทคนิคการทำนาต่าง ๆ การทำแปลงผัก การปลูกสมุนไพร การเพาะเห็ด ไปจนถึงปศุสัตว์ ส่วนนี้จะมีสะานไม้ไผ่ทอดยาวกลางทุ่งนา มีร้านค้า ร้านกาแฟ มีสินค้ามาจำหน่าย มีเครื่องบินจำลองในการทำฝนเทียม มีเรือขุดขนาดใหญ่ที่สามารถขึ้นไปกับทางเชื่อมทางเดินยอดไม้ สามารถมองเห็นวิวโดยกว้างได้ สวยงามมาก บริเวณด้านหลังทุ่งนายังมีบ้านเรือนไทยจำลองวิถีชีวิตทั้ง4ภาค ให้กับนักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมกันอีกด้วย... อ่านต่อ
2 Likes0 Comment
LikeShare
photo