บรรยากาศ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
บรรยากาศภายในวิหารพระทรงม้า
โบราณสถานที่สำคัญของประวัติศาสตร์ทางโบราณคดีและศาสนา
เจ้าขายนทนทกุมารและพระนางเหมชาลา ได้สร้างพระบรมธาตุ วรวิหาร เจดีย์องค์เดิมแบบศรีวิชัย ต่อมาพระเจ้าศรีธรรมโศกราชทรงสร้างเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นมาพร้อมกับทรงสร้างเจดีย์ขึ้นใหม่ เป็นเจดีย์แบบ ศาญจิ หลังจากนั้นพระเจ้าจันทรภาณุศรีธรรมโศกราช ได้บรูณะพระบรมธาตุเจดีย์ เจดีย์แบบลังกา มีปล้องไฉน 52 ปล่อง สูงจากฐานถึงยอดปลี 37 วา 2 ศอก ยอดปลีของปล้องไฉนหุ้มทองคำสูง 6 วา แผ่เป็นแผ่นหนาเท่าใบลานหุ้มไว้น้ำหนัก 800 ชั่ง เท่ากับ 960 บาท รอบพระธาตุมีองค์เจดีย์ 158 องค์... อ่านรีวิวฉบับเต็ม
17 Likes0 Comment
LikeShare
photo