ร่วมงานกับเรา สมัครงานที่ Wongnai

Software Engineer, Android(1 position)

Start THB 25,000 (Depending on experience

Responsibilities:

 • ปรับปรุงและพัฒนา Feature ใหม่ๆ ที่ผู้ใช้ต้องการหรือคาดว่าจะต้องการในอนาคต ให้กับแอพ Wongnai เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้แอพ เช่น ปรับปรุงแอพให้ทำงานได้ดีขึ้นทั้งเรื่องความเร็วและปรับปรุง UI/UX ให้สวยงามน่าใช้ เพิ่มความง่ายและลดความซับซ้อนในการใช้งานต่างๆ

Qualifications:

- สามารถเขียนแอพ Android ได้ หรือเขียนโปรแกรมภาษา Java ได้อย่างชำนาญ
- มีความคุ้นเคยกับ Object-Oriented Programming เป็นอย่างดี
- ถ้ามีความคุ้นเคยกับ Design Pattern จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ถ้ามีความคุ้นเคยกับการใช้ Fragment หรือมีประสบการณ์การใช้ Jackson, ORMLite, Otto, Picasso, Glide จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ในทีมได้โดยใช้ Agile Methodology
- สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยตัวเองได้อย่างรวดเร็ว

Software Engineer, Frontend (3 position)

Start THB 25,000 (Depending on experience)

Responsibilities:

 • สร้างและดูแล Web ฝั่ง Front-End เพื่อพัฒนาส่วน UI/UX ของเว็บ Wongnai.com โดยทำงานร่วมกับทีม Backend อย่างใกล้ชิด

Qualifications:

- สามารถเขียน JavaScript (ES6), HTML5, CSS 3.0 ได้อย่างชำนาญ
- มีความเข้าใจ Web Technology เป็นอย่างดี
- ถ้ามีความคุ้นเคยกับการใช้ ReactJS และ Universal React จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ถ้ามีความคุ้นเคยกับ Design Pattern จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ในทีมได้โดยใช้ Agile Methodology
- สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และมีสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง

Software Engineer, Backend (1 position)

Start THB 30,000 (Depending on experience)

Responsibilities:

 • สร้างและดูแลระบบ Backend ของเว็บไซต์ Wongnai.com ที่มีผู้ใช้เป็นจำนวนมาก และเป็น Core ของระบบให้กับ Client app ทุก Platform ทั้ง Front-end Web, iOS และ Android

Qualifications:

- สามารถเขียนโปรแกรมภาษา Java ได้อย่างชำนาญ
- มีความคุ้นเคยกับ Object-Oriented Programming เป็นอย่างดี
- ถ้ามีความคุ้นเคยกับ Design Pattern จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ถ้ามีความคุ้นเคยกับ Spring, Hibernate, Solr, Cassandra, Docker, Amazon Web Services, NoSQL, หรือ Big Data จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ในทีมได้โดยใช้ Agile Methodology
- สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยตัวเองได้อย่างรวดเร็ว

Software Engineer, iOS (1 position)

Start THB 25,000 (Depending on experience)

Responsibilities:

 • ปรับปรุงและพัฒนา Feature ใหม่ๆ ที่ผู้ใช้ต้องการหรือคาดว่าจะต้องการในอนาคต ให้กับแอพ Wongnai เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้แอพ เช่น ปรับปรุงแอพให้ทำงานได้ดีขึ้นทั้งเรื่องความเร็วและปรับปรุง UI/UX ให้สวยงามน่าใช้ เพิ่มความง่ายและลดความซับซ้อนในการใช้งานต่างๆ

Qualifications:

- สามารถเขียนโปรแกรมภาษา Objective-C หรือ Swift ได้อย่างชำนาญ
- มีความคุ้นเคยกับ Object-Oriented Programming เป็นอย่างดี
- ถ้ามีความคุ้นเคยกับ Design Pattern จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ถ้ามีความคุ้นเคยกับการใช้ AutoLayout หรือ Adaptive User Interfaces, การใช้ 3rd-party libraries ต่างๆ เช่น AFNetworking, Realm, Mantle, RxSwift, FacebookSDK, Fabric, CocoaPods, Fastlane จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ในทีมได้โดยใช้ Agile Methodology
- สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยตัวเองได้อย่างรวดเร็ว

Software Tester (2 positions)

THB 22,000 – 30,000

Responsibilities:

 • - เรียนรู้และเข้าใจการทำงานของแต่ละ feature ของเว็บ Wongnai.com และแอพ Wongnai ได้เป็นอย่างดี และทำความเข้าใจ requirement ที่กำลังพัฒนาอยู่ได้อย่างรวดเร็วครบถ้วน
 • - ตรวจสอบคุณภาพ Product ของ Wongnai ทั้ง 3 แพลตฟอร์ม (Web, iOS, และ Android) ให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตาม Requirement โดยทำงานใกล้ชิดกับทีม Software Engineer และ Product Owner
 • - ศึกษาและเรียนรู้การใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยให้การทดสอบมีความรวดเร็วและถูกต้อง

Qualifications:

- จบการศึกษาจากสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความละเอียดรอบคอบ ละเอียดในการควบคุมคุณภาพของ Product ที่จะปล่อยให้ผู้ใช้ใช้งานจริง
- เข้าใจ Logic การทำงานของเว็บและแอพได้อย่างรวดเร็ว
- เข้าใจการทดสอบโดยคิดจากมุมมองของผู้ใช้จริง
- หากสามารถเขียน scripting language เช่น Python, PHP, Ruby, Shell script ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากเข้าใจเรื่อง UX เป็นอย่างดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีความรู้หรือมีประสบการณ์กับ Automated Test Tools หรือ Frameworks ต่างๆ เช่น Selenium จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Business Development Manager (1 position)

THB 45,000 – 60,000

Responsibilities:

 • - เพิ่มยอดขายให้เป็นไปตามเป้าด้วยการพัฒนาแผนธุรกิจหรือหาช่องทางรายได้ใหม่ๆ
 • - สร้างความเติบโตด้วยการทดลองและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ในมือ
 • - จัดการโปรเจ็คและดูแลทีมให้บรรรลุเป้าหมายของโปรดักท์และเป้าหมายของวงใน
 • - วิเคราะห์ตลาดเพื่อหาโอกาสและเรื่องที่ต้องระมัดระวัง
 • - รักษาความสัมพันธ์กับพาร์ทเนอร์ที่มีอยู่แล้วและเสาะหาพาร์ทเนอร์ใหม่ๆ เพื่อทำธุรกิจร่วมกัน

Qualifications:

- ปริญญาตรีสาขาธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือ MBA
-มีประสบการณ์ตรงในการทำ business development
- มีทักษะการต่อรองและนำเสนอที่ดีเยี่ยม
- สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจได้อย่างรวดเร็วและรักษาความสัมพันธ์กับพาร์ทเนอร์ได้เป็นอย่างดี
- มีความรับผิดชอบและวางตัวเหมาะสมในทุกสถานการณ์
- เข้าใจการทำงานเชิงยุทธศาสตร์
- เข้าใจตัวโปรดักท์ของบริษัทและสามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
- เป็นแบบอย่างที่ดี

Content Editor (for Wongnai Beauty)(1 position)

THB 15,000 – 28,000

Responsibilities:

 • เขียนบทความเกี่ยวกับความสวยงาม ความงาม และไลฟ์สไตล์ของผู้หญิง
 • เขียนรีวิวคลินิก สปา ซาลอน เขียนเซอร์วิสต่างๆ ในบทความด้วยหัวข้อที่ดึงดูด น่าสนใจ
 • หาไอเดียนำเสนอ Content ที่เกี่ยวข้องที่น่าสนใจ
 • ทำ Content VDO ที่น่าสนใจ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ตรวจสอบข้อมูลที่โพสท์บนเว็บไซต์ ทั้งจากลูกค้า และ User ว่ามีความถูกต้องเหมาะสม และแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หากพบข้อผิดพลาด
 • รวบรวมข้อมูลคลินิก สปา ซาลอน

Qualifications:

- เพศหญิง ประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 0 - 5 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถถ่ายรูปได้
- สามารถเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และบทความได้เป็นอย่างดี
- มีความคล่องตัว และสามารถทำงานนอกเวลาได้เป็นบางครั้ง (เมื่อต้องไปงานแถลงข่าว เป็นต้น)
- มีความขยันหมั่นเพียร ไม่เกี่ยงงาน และมีเป็นคนชอบเก็บรายละเอียด
- ต้องมีความรู้ด้านไอที หรือมีความสนใจในโลกออนไลน์
- สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ได้

Content Editor - Photographer (Based in Phuket )(1 position)

THB 15,000 – 25,000

Responsibilities:

 • - ถ่ายรูปร้านอาหารและเขียนบทความตามที่ได้รับมอบหมาย
 • - เขียนรีวิวร้านอาหาร เขียนข้อมูลเฉพาะของร้าน และหาข้อมูลร้านอาหารเพื่อประกอบการเขียนบทความ
 • - เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ลงใน E-newsletter และในเว็บไซต์ รวมทั้งจัดทำภาพประกอบสำหรับเนื้อข่าว
 • - จัดเนื้อหาบทความลงในเว็บไซต์ และจัดทำ E-newsletter
 • - ตรวจสอบข้อมูลที่โพสท์บนเว็บไซต์ ทั้งจากลูกค้า และ User ว่ามีความถูกต้องเหมาะสม และแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หากพบข้อผิดพลาด
 • - เพิ่มข้อมูลต่างๆ ของร้านอาหารลงในเว็บไซต์ตามที่ได้รับการประสานงานจากฝ่ายขาย เช่น ส่วนลด และโปรโมชั่นต่างๆ
 • -รวบรวมข้อมูลร้านอาหารในแต่ละพื้นที่เพิ่มเติม

Qualifications:

- เพศชาย หรือหญิง ประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 0 - 5 ปี
-เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถถ่ายรูปได้ดี
- สามารถเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และบทความได้เป็นอย่างดี
- มีความคล่องตัว และสามารถทำงานนอกเวลาได้เป็นบางครั้ง (เมื่อต้องไปงานแถลงข่าว เป็นต้น)
- มีความขยันหมั่นเพียร ไม่เกี่ยงงาน และมีเป็นคนชอบเก็บรายละเอียด
- ต้องมีความรู้ด้านไอที หรือมีความสนใจในโลกออนไลน์
- สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ได้

Content Editor - Photographer (Based in Chonburi)(1 position)

THB 15,000 – 25,000

Responsibilities:

 • - ถ่ายรูปร้านอาหารและเขียนบทความตามที่ได้รับมอบหมาย
 • - เขียนรีวิวร้านอาหาร เขียนข้อมูลเฉพาะของร้าน และหาข้อมูลร้านอาหารเพื่อประกอบการเขียนบทความ
 • - เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ลงใน E-newsletter และในเว็บไซต์ รวมทั้งจัดทำภาพประกอบสำหรับเนื้อข่าว
 • - จัดเนื้อหาบทความลงในเว็บไซต์ และจัดทำ E-newsletter
 • - ตรวจสอบข้อมูลที่โพสท์บนเว็บไซต์ ทั้งจากลูกค้า และ User ว่ามีความถูกต้องเหมาะสม และแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หากพบข้อผิดพลาด
 • - เพิ่มข้อมูลต่างๆ ของร้านอาหารลงในเว็บไซต์ตามที่ได้รับการประสานงานจากฝ่ายขาย เช่น ส่วนลด และโปรโมชั่นต่างๆ
 • -รวบรวมข้อมูลร้านอาหารในแต่ละพื้นที่เพิ่มเติม

Qualifications:

- เพศชาย หรือหญิง ประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 0 - 5 ปี
-เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถถ่ายรูปได้ดี
- สามารถเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และบทความได้เป็นอย่างดี
- มีความคล่องตัว และสามารถทำงานนอกเวลาได้เป็นบางครั้ง (เมื่อต้องไปงานแถลงข่าว เป็นต้น)
- มีความขยันหมั่นเพียร ไม่เกี่ยงงาน และมีเป็นคนชอบเก็บรายละเอียด
- ต้องมีความรู้ด้านไอที หรือมีความสนใจในโลกออนไลน์
- สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ได้

Content Editor - Photographer (Based in Huahin )(1 position)

THB 15,000 – 25,000

Responsibilities:

 • - ถ่ายรูปร้านอาหารและเขียนบทความตามที่ได้รับมอบหมาย
 • - เขียนรีวิวร้านอาหาร เขียนข้อมูลเฉพาะของร้าน และหาข้อมูลร้านอาหารเพื่อประกอบการเขียนบทความ
 • - เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ลงใน E-newsletter และในเว็บไซต์ รวมทั้งจัดทำภาพประกอบสำหรับเนื้อข่าว
 • - จัดเนื้อหาบทความลงในเว็บไซต์ และจัดทำ E-newsletter
 • - ตรวจสอบข้อมูลที่โพสท์บนเว็บไซต์ ทั้งจากลูกค้า และ User ว่ามีความถูกต้องเหมาะสม และแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หากพบข้อผิดพลาด
 • - เพิ่มข้อมูลต่างๆ ของร้านอาหารลงในเว็บไซต์ตามที่ได้รับการประสานงานจากฝ่ายขาย เช่น ส่วนลด และโปรโมชั่นต่างๆ
 • -รวบรวมข้อมูลร้านอาหารในแต่ละพื้นที่เพิ่มเติม

Qualifications:

- เพศชาย หรือหญิง ประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 0 - 5 ปี
-เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถถ่ายรูปได้ดี
- สามารถเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และบทความได้เป็นอย่างดี
- มีความคล่องตัว และสามารถทำงานนอกเวลาได้เป็นบางครั้ง (เมื่อต้องไปงานแถลงข่าว เป็นต้น)
- มีความขยันหมั่นเพียร ไม่เกี่ยงงาน และมีเป็นคนชอบเก็บรายละเอียด
- ต้องมีความรู้ด้านไอที หรือมีความสนใจในโลกออนไลน์
- สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ได้

Content Editor - Photographer (Based in Khonkaen )(1 position)

THB 15,000 – 25,000

Responsibilities:

 • - ถ่ายรูปร้านอาหารและเขียนบทความตามที่ได้รับมอบหมาย
 • - เขียนรีวิวร้านอาหาร เขียนข้อมูลเฉพาะของร้าน และหาข้อมูลร้านอาหารเพื่อประกอบการเขียนบทความ
 • - เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ลงใน E-newsletter และในเว็บไซต์ รวมทั้งจัดทำภาพประกอบสำหรับเนื้อข่าว
 • - จัดเนื้อหาบทความลงในเว็บไซต์ และจัดทำ E-newsletter
 • - ตรวจสอบข้อมูลที่โพสท์บนเว็บไซต์ ทั้งจากลูกค้า และ User ว่ามีความถูกต้องเหมาะสม และแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หากพบข้อผิดพลาด
 • - เพิ่มข้อมูลต่างๆ ของร้านอาหารลงในเว็บไซต์ตามที่ได้รับการประสานงานจากฝ่ายขาย เช่น ส่วนลด และโปรโมชั่นต่างๆ
 • -รวบรวมข้อมูลร้านอาหารในแต่ละพื้นที่เพิ่มเติม

Qualifications:

- เพศชาย หรือหญิง ประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 0 - 5 ปี
-เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถถ่ายรูปได้ดี
- สามารถเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และบทความได้เป็นอย่างดี
- มีความคล่องตัว และสามารถทำงานนอกเวลาได้เป็นบางครั้ง (เมื่อต้องไปงานแถลงข่าว เป็นต้น)
- มีความขยันหมั่นเพียร ไม่เกี่ยงงาน และมีเป็นคนชอบเก็บรายละเอียด
- ต้องมีความรู้ด้านไอที หรือมีความสนใจในโลกออนไลน์
- สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ได้

Customer Support (Contract 6 months) (2 positions)

รายได้รวมต่อเดือน : THB 20,000

Responsibilities:

 • - รับเรื่องจากลูกค้า และร้านค้าที่ติดต่อเข้ามา
 • - ตอบปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการ รวมถึงแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับบริการให้แก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
 • - ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลลูกค้า ร้านค้า และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นลงในระบบ
 • - เฝ้าดูการทำงานของระบบสั่งอาหาร และ action เมื่อพบความผิดปกติ
 • - สืบหาสาเหตุของปัญหา และประสานงานภายในทีมเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการอย่างเป็นระบบ
 • - ส่ง feedback กลับมาให้ทีมพัฒนาระบบและทีมอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
 • - ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Qualifications:

- เพศชาย หรือ หญิง อายุ 22-28 ปี
-ประสบการณ์ 0-2 ปี
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- รักงานด้านบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- สามารถรับผิดชอบงานได้ด้วยตนเอง
- มีความอดทน และควบคุมอารมณ์ได้ดี ใจเย็น และรู้จักกาลเทศะ
- มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และรับมือกับคำวิพากษ์วิจารณ์ของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
- สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต website และโปรแกรม office ได้ดี

Data Admin (1 position)

THB 15,000 – 22,000

Responsibilities:

 • - ตรวจสอบข้อมูลที่โพสท์บนเว็บไซต์ ทั้งจากสมาชิกและลูกค้า ว่ามีความถูกต้องเหมาะสม และแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หากพบข้อผิดพลาด
 • - ตรวจสอบข้อมูลร้านอาหารให้มีคุณภาพครบถ้วนและถูกต้อง
 • - ติดต่อและอธิบายร้านค้าเพื่อขอความร่วมมือในการตรวจสอบแก้ไขข้อมูล
 • - รวบรวมข้อมูลร้านอาหารในแต่ละพื้นที่เพิ่มเติม ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 • - เพิ่มข้อมูลต่างๆ ของร้านอาหาร ลงในระบบ ตามที่ได้รับการประสานงานจากฝ่ายอื่น เช่น ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย
 • - จัดทำเนื้อหาบทความลงในเว็บไซต์ และจัดทำ E-newsletter
 • - สนับสนุนการทำงานตามโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:

- เพศชาย หรือหญิง ประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 0 - 5 ปี
- มีความคล่องตัว และสามารถทำงานนอกเวลาได้เป็นบางครั้ง
- เป็นคนชอบเก็บรายละเอียดมากๆ ขยันหมั่นเพียร ไม่เกี่ยงงาน
- ต้องมีความรู้ด้านไอที หรือมีความสนใจในโลกออนไลน์
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

Data Admin (Contract 6 months)(2 positions)

THB 17,000 – 23,000

Responsibilities:

 • -ตรวจสอบข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย โดยการหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และโทรสอบถามร้านค้าเพื่อตรวจสอบถามถูกต้อง หรือออกไปตรวจพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • - แก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องลงในระบบ
 • - ทำงานปรับปรุงคุณภาพข้อมูลตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:

- เพศชาย หรือหญิง ประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 0 - 5 ปี
- เป็นคนชอบเก็บรายละเอียด ทำงานได้ไวมาก ขยันหมั่นเพียร ไม่เกี่ยงงาน
- ต้องมีความรู้ด้านไอที หรือมีความสนใจในโลกออนไลน์
-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในระดับพื้นฐานได้ดี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

Data Admin (based in Chiang Mai) (1 position)

THB 14,000 – 17,000

Responsibilities:

 • - ตรวจสอบดูแลข้อมูลร้านอาหารให้มีคุณภาพ ครบถ้วน และถูกต้อง
 • - สนับสนุน และประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น การตลาด, ฝ่ายขาย และบริการลูกค้า เพื่อปรับปรุงข้อมูลของร้านอาหารตามที่ได้รับแจ้งมา
 • - รวบรวมข้อมูลร้านอาหารในแต่ละพื้นที่เพิ่มเติม และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 • - สนับสนุนการทำงานตามโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:

- เพศชาย หรือหญิง ประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 0 - 5 ปี
- มีความคล่องตัว และสามารถทำงานนอกเวลาได้เป็นบางครั้ง
- เป็นคนชอบเก็บรายละเอียดมากๆ ขยันหมั่นเพียร ไม่เกี่ยงงาน
- ต้องมีความรู้ด้านไอที หรือมีความสนใจในโลกออนไลน์
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

Digital Marketing Executive (1 position)

THB 15,000 – 20,000

Responsibilities:

 • - บริหาร campaign ทางการตลาด ในทุกๆช่องทาง โดยใช้สื่อ online เป็นหลัก (Social Networks, Adwords, SEO, EDM, other online ads) โดยอาจจะมีสื่อ offline เป็นส่วนเสริม
 • - มีการตั้งเป้าหมาย และวัดผลอย่างชัดเจน โดยเน้นที่ cost per action ไม่ว่าจะเป็น click, download หรือ user acquisition
 • - เข้าใจและยึดถือใน positioning ของ Wongnai
 • - ดูแลสื่อต่างๆของบริษัทไม่ว่าจะเป็น Email newsletter, Facebook, Twitter, Instragram และอื่นๆ
 • - ติดต่อประสานงานกับ vendor ต่างๆ ภายนอก รวมทั้งทีมภายในบริษัท
 • - เรียนรู้ ทดลอง ทดสอบ เครื่องมือและโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ รวมทั้งติดตาม trend ใหม่ๆอยู่เสมอ และนำมาปรับใช้ได้อย่างฉับไว
 • - ตรวจสอบข้อความ artwork สื่อ และ keyword ต่างๆ ให้ถูกต้องและตรงตามจุดประสงค์ ก่อนที่จะออกไปภายนอก

Qualifications:

- เพศชาย หรือ เพศหญิง
- วุฒิ จบการศึกษาในสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ในสาขาการตลาด 1-3 ปี
- เข้าใจในระบบสื่อโฆษณา online (ad networks, CPM, CPC, CPA) รวมทั้ง social media (Facebook, Twitter, blogs)
- สามารถใช้ analytics tools ต่างๆได้ (Google Analytics, Webmaster Tools) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ (เขียน)
- มีความคิด creative และกล้าที่จะคิดนอกกรอบ
- มีความรับผิดชอบสูง และเป็นคนรักความสำเร็จ

Food Writer( Copywriter)(2 position)

THB 15,000 – 25,000

Responsibilities:

 • - กิน เป็นนักกินตัวจริง มีความเชี่ยวชาญเรื่องอาหาร แค่เห็นอาหารอยู่ตรงหน้า ก็รู้ได้เลยว่ามีส่วนประกอบคร่าวๆ อะไรบ้าง
 • - คิด งานเพื่อนำเสนอแก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเรื่อง วิธีการดำเนินเรื่อง แนวทางการนำเสนอต่างๆ ไปจนถึงสคริปต์ฉบับสมบูรณ์ (ทุกอย่างเกี่ยวกับอาหารล้วนๆ)
 • - เขียน ผลิตผลงานเขียนรีวิว บทความร้านอาหาร หรือบทความที่เกี่ยวกับอาหารบนสื่อออนไลน์

Qualifications:

- เพศชาย หรือหญิง ประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 0 - 5 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถในการค้นคว้า, วิเคราะห์, เขียนบทความได้หลากหลาย
- รักงานข้อมูล รู้จักคัดเลือก วิเคราะห์ และดึงหัวใจสำคัญของข้อมูลออกมาได้
- มีความสามารถในการเล่าเรื่องที่ยากให้น่าสนใจ และมีความบันเทิง
- สามารถใช้เทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี และรู้จักสื่อ Multi Media พอสมควร
- มีความรู้รอบตัวสูง รู้จักร้านอาหารในกทม. และรักการกิน

Marketing Executive (SEO)(1 position)

THB 25,000 – 35,000

Responsibilities:

 • - วิเคราะห์และคัดเลือก keyword เป้าหมาย ที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท
 • - วิเคราะห์โครงสร้าง web page ให้คำแนะนำในการปรับปรุงหน้าเว็บเพื่อเพิ่ม organic traffic จาก search engine และเพิ่มอันดับของ keyword เป้าหมาย
 • - วิเคราะห์ landing page และเสนอแผนการ optimize
 • - วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ organic traffic จาก search engine อันดับของ keyword เป้าหมาย
 • - สร้างแผนดำเนินการ ลงมือทำ และวัดผลใน metric ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่ม organic traffic จาก search engine
 • - ติดต่อประสานงานกับ vendor ต่างๆ ภายนอก รวมทั้งทีมภายในบริษัท

Qualifications:

- เพศชาย หรือ เพศหญิง ก็ได้
- วุฒิ จบการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ถ้าเข้าใจใน SEO, SEM และการทำงานของ search engine (Google) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้ analytics tools ต่างๆได้ (Google Analytics, Webmaster Tools) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- เรียนรู้ ทดลอง ทดสอบ เครื่องมือและโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ รวมทั้งติดตาม trend ใหม่ๆอยู่เสมอ และนำมาปรับใช้ได้อย่างฉับไว
- สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ (เขียน)
- มีความคิด creative และกล้าที่จะคิดนอกกรอบ
- มีความรับผิดชอบสูง และเป็นคนรักความสำเร็จ

Merchant Acquirer (ทีม Delivery) (1 position)

THB 25,000 – 30,000(รายได้รวม commission)

Responsibilities:

 • - ดูแล เยี่ยมชม พัฒนาความสัมพันธ์กับร้านอาหารที่ให้บริการ Delivery/li>
 • - ค้นหา ชักชวนร้านอาหารใหม่ๆ ให้มาเข้าร่วมบริการ Delivery/li>
 • - แนะนำวิธีการใช้งานแอปพลิเคชั่นในการดูแล แก้ไข ควบคุม และรับ Order ให้กับร้านอาหาร/li>
 • - ติดต่อ แจกจ่าย สื่อโฆษณา ณ จุดซื้อในร้านอาหารต่างๆ/li>
 • - รับ Feedback และเขียน Report สรุปจากร้านอาหารที่ดูแล/li>

Qualifications:

- เพศชาย หรือหญิง ประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 0 - 5 ปี
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
-มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีและแอปพลิเคชั่น
- กล้าที่จะ cold call ลูกค้า มีความอดทน และติดตามผลงานถึงที่สุด
- รับความกดดันได้สูง มีความขยัน
-สามารถเดินทางในกรุงเทพได้เป็นอย่างดี รู้จักสถานที่ต่างๆ
-อนาคตโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานจะสูงมากขึ้นตามเพราะได้ประโยชน์ จากการได้รู้จักคนมากนั่นเอง
- ถ้าหากมีประสบการณ์การดูแลลูกค้าหรือการขาย จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

Merchant Acquirer - Based in Chonburi (ทีมภาษาจีน)(1 position)

THB 23,000 – 35,000(รายได้รวม commission)

Responsibilities:

 • - วงในกำลังมองหาหนุ่มสาวร่าเริงบุคลิกดี มีความรู้ทางด้านภาษาจีน มาช่วยดูแล product ซึ่งเป็น web และ mobile application ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับลูกค้า (ร้านอาหารและแบรนด์สินค้า) โดยทำหน้าที่คัดเลือก และเฟ้นหาร้านอาหารที่อาจจะเป็นลูกค้า โทรติดต่อ นัดเข้าไปนำเสนอ ขายโฆษณาและปิดดีล รวมถึงการดูแลลูกค้าหลังปิดดีลด้วย

Qualifications:

- เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
- เพศชาย หรือ เพศหญิง ก็ได้
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ 1-3 ปี
-มีทักษะการสื่อสารและเจรจาที่ดีมาก สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
- ถ้ามีประสบการณ์ในการขายหรือดูแลลูกค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ขยัน และสามารถทำงานตามเป้าที่ตั้งไว้ได้
-สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
-มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในขั้นดี
- หากมีความสามารถในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้ในระดับดีมาก และ/หรือมี HSK ระดับ 4-6 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน
- กล้าที่จะ cold call ลูกค้า มีความอดทน และติดตามผลงานถึงที่สุด
- การเจรจาหรือติดต่อกับลูกค้าจำเป็นต้องออกไปข้างนอกเป็นส่วนใหญ่ ต้องสามารถเดินทางเองได้และอาจต้องทำงานนอกเวลางานเป็นบางครั้ง
- อนาคตโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานจะสูงมากขึ้นตามเพราะได้ประโยชน์ จากการได้รู้จักคนมากนั่นเอง

Merchant Acquirer (Chinese Speaker)(1 position)

THB 30,000 – 40,000 (รายได้รวม commission)

Responsibilities:

 • - วงในกำลังมองหาหนุ่มสาวร่าเริงบุคลิกดี มีความรู้ทางด้านภาษาจีน มาช่วยดูแล product ซึ่งเป็น web และ mobile application ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับลูกค้า (ร้านอาหารและแบรนด์สินค้า) โดยทำหน้าที่คัดเลือก และเฟ้นหาร้านอาหารที่อาจจะเป็นลูกค้า โทรติดต่อ นัดเข้าไปนำเสนอ ขายโฆษณาและปิดดีล รวมถึงการดูแลลูกค้าหลังปิดดีลด้วย

Qualifications:

- เพศชาย หรือ เพศหญิง ก็ได้
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ 1-3 ปี
- มีทักษะการสื่อสารและเจรจาที่ดีมาก สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
- ถ้ามีประสบการณ์ในการขายหรือดูแลลูกค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ขยัน และสามารถทำงานตามเป้าที่ตั้งไว้ได้
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
- มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในขั้นดี
- มีความสามารถในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้ในระดับดีมาก หากมี HSK ระดับ 5-6 จะพิจารณาเป็นพิเศ
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน
-กล้าที่จะ cold call ลูกค้า มีความอดทน และติดตามผลงานถึงที่สุด
- การเจรจาหรือติดต่อกับลูกค้าจำเป็นต้องออกไปข้างนอกเป็นส่วนใหญ่ ต้องสามารถเดินทางเองได้และอาจต้องทำงานนอกเวลางานเป็นบางครั้ง
- อนาคตโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานจะสูงมากขึ้นตามเพราะได้ประโยชน์ จากการได้รู้จักคนมากนั่นเอง

Merchant Acquirer Based in Chiangmai (ทีมภาษาจีน)(1 position)

THB 23,000 – 35,000(รายได้รวม commission)

Responsibilities:

 • - วงในกำลังมองหาหนุ่มสาวร่าเริงบุคลิกดี มีความรู้ทางด้านภาษาจีน มาช่วยดูแล product ซึ่งเป็น web และ mobile application ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับลูกค้า (ร้านอาหารและแบรนด์สินค้า) โดยทำหน้าที่คัดเลือก และเฟ้นหาร้านอาหารที่อาจจะเป็นลูกค้า โทรติดต่อ นัดเข้าไปนำเสนอ ขายโฆษณาและปิดดีล รวมถึงการดูแลลูกค้าหลังปิดดีลด้วย

Qualifications:

- เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
- เพศชาย หรือ เพศหญิง ก็ได้
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ 1-3 ปี
-มีทักษะการสื่อสารและเจรจาที่ดีมาก สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
- ถ้ามีประสบการณ์ในการขายหรือดูแลลูกค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ขยัน และสามารถทำงานตามเป้าที่ตั้งไว้ได้
-สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
-มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในขั้นดี
- หากมีความสามารถในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้ในระดับดีมาก และ/หรือมี HSK ระดับ 4-6 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน
- กล้าที่จะ cold call ลูกค้า มีความอดทน และติดตามผลงานถึงที่สุด
- การเจรจาหรือติดต่อกับลูกค้าจำเป็นต้องออกไปข้างนอกเป็นส่วนใหญ่ ต้องสามารถเดินทางเองได้และอาจต้องทำงานนอกเวลางานเป็นบางครั้ง
- อนาคตโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานจะสูงมากขึ้นตามเพราะได้ประโยชน์ จากการได้รู้จักคนมากนั่นเอง

Merchant Acquirer Based in Phuket (ทีมภาษาจีน)(1 position)

THB 23,000 – 35,000(รายได้รวม commission)

Responsibilities:

 • - วงในกำลังมองหาหนุ่มสาวร่าเริงบุคลิกดี มีความรู้ทางด้านภาษาจีน มาช่วยดูแล product ซึ่งเป็น web และ mobile application ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับลูกค้า (ร้านอาหารและแบรนด์สินค้า) โดยทำหน้าที่คัดเลือก และเฟ้นหาร้านอาหารที่อาจจะเป็นลูกค้า โทรติดต่อ นัดเข้าไปนำเสนอ ขายโฆษณาและปิดดีล รวมถึงการดูแลลูกค้าหลังปิดดีลด้วย

Qualifications:

- เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
- เพศชาย หรือ เพศหญิง ก็ได้
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ 1-3 ปี
-มีทักษะการสื่อสารและเจรจาที่ดีมาก สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
- ถ้ามีประสบการณ์ในการขายหรือดูแลลูกค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ขยัน และสามารถทำงานตามเป้าที่ตั้งไว้ได้
-สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
-มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในขั้นดี
- หากมีความสามารถในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้ในระดับดีมาก และ/หรือมี HSK ระดับ 4-6 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน
- กล้าที่จะ cold call ลูกค้า มีความอดทน และติดตามผลงานถึงที่สุด
- การเจรจาหรือติดต่อกับลูกค้าจำเป็นต้องออกไปข้างนอกเป็นส่วนใหญ่ ต้องสามารถเดินทางเองได้และอาจต้องทำงานนอกเวลางานเป็นบางครั้ง
- อนาคตโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานจะสูงมากขึ้นตามเพราะได้ประโยชน์ จากการได้รู้จักคนมากนั่นเอง

Photographer (Wongnai Beauty) (1 position)

THB 15,000 – 25,000

Responsibilities:

 • - ถ่ายภาพแนวแฟชั่นและ Lifestyle ของผู้หญิง
 • - จัดองค์ประกอบของภาพที่หลากหลายให้เหมาะกับงาน
 • - แต่งภาพให้สวยงามหลังการถ่ายภาพ
 • - ถ่ายวีดีโอ และ ตัดวีดีโอ อื่นๆ ของทีม

Qualifications:

- เพศชาย หรือหญิง ประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 0 - 5 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีถ่ายภาพ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ถ่ายรูปได้ดี ใช้อุปกรณ์การถ่ายภาพที่เกี่ยวข้องได้หลากหลาย
- มีความคิดสร้างสรรค์ และมุมมองในการถ่ายภาพที่ดี
- ขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี อารมณ์ดี
- ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop / light room พื้นฐานอื่นๆ ในการแต่งภาพได้
- ถ่ายวีดีโอ และ ตัดวีดีโอได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Product Manager(1 position)

THB 35,000 – 45,000

Responsibilities:

 • - วางวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการออกโปรดักท์ของวงใน
 • - พัฒนาโปรดักท์เพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้และเพิ่มผู้ใช้งาน
 • - รวบรวมและจัดลำดับความสำคัญในการออกฟีเจอร์ต่างๆ ของโปรด้กท์
 • - เป็นผู้นำและคอยชี้แนะทีมเพื่อให้ออก release ใหม่ได้ตามแผน
 • - วิเคราะห์ตลาด ลูกค้า และคู่แข่งเพื่อกำหนดทิศทางของโปรดักท์

Qualifications:

- ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมหรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
- มีประสบการณ์ตรงด้าน UX และการวิจัยผู้บริโภค
- นำข้อมูล analytics มาประกอบการตัดสินใจได้
- มีความเข้าใจเชิงธุรกิจและขีดความสามารถของเทคโนโลยี
- ทำงานร่วมกับคนหลากหลายพื้นเพได้ดี
- มีประสบการณ์ในการนำทีม
- มีทักษะด้านการสื่อสาร การต่อรอง และการโน้มน้าวที่ดีเยี่ยม

Recipe Creator (2 position)

THB 22,000 – 25,000

Responsibilities:

 • - สร้างสรรค์สูตรอาหารใหม่ๆ บนเว็บไซต์ Wongnai ที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 2 ล้านคน
 • - ผลิตผลงานเขียนรีวิว บทความร้านอาหาร หรือบทความที่เกี่ยวกับอาหารบนสื่อออนไลน์
 • - เป็นนักกินตัวจริง มีความเชี่ยวชาญเรื่องอาหาร แค่เห็นอาหารอยู่ตรงหน้า ก็รู้ได้เลยว่ามีส่วนประกอบคร่าวๆ อะไรบ้าง

Qualifications:

- อายุ 22-28 ปี เพศชาย หรือหญิง ประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 0 - 5 ปี
- รักการอ่าน หลงใหลการเขียน
-มีความสามารถในการค้นคว้า, วิเคราะห์, ทำอาหารได้หลากหลาย
- สามารถใช้เทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี และรู้จักสื่อ Multi Media พอสมควร
- มีความรู้รอบตัวสูง รู้จักร้านอาหารในกทม. และรักการกิน

About Wongnai

 • Wongnai เป็นหนึ่งใน startup ที่น่าตื่นเต้นที่สุดและเติบโตเร็วที่สุดขณะนี้ โดย product ของเราคือ website และ application รวบรวมรีวิวร้านอาหาร จากผู้ใช้ที่ไปกินจริง ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 2,000,000 ราย และยังมีร้านอาหารมากกว่า 200,000 ร้านที่เรามีทั่วประเทศไทย
 • ทีมของเราประกอบด้วยคนทำงานไฟแรงในหลายสาขาอาชีพที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน
 • วงในเป็นของคนไทย 100% ให้คนไทยได้มีเว็บที่ทันสมัยทัดเทียมกับเว็บต่างประเทศ
 • เราชอบความท้าทาย เรามั่นใจในความคิดสร้างสรรค์และความคล่องตัวในการเปิดรับสิ่งใหม่ๆ
 • เราต้องการที่จะสร้างงานให้กับบุคลากรที่มีความสามารถในประเทศไทย โดยจะเป็นงานที่ได้คิด ได้ลองใช้งานเทคโนโลยีที่ใหม่จริงๆ
 • เรามอบสิ่งดีๆ ให้สังคมด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกคนในการแสดงความคิดเห็นเชิงคุณภาพและให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม
 • เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ชีวิตคนไทย สะดวกยิ่งขึ้น
 • เราตั้งใจที่จะคงไว้ซี่งทัศนคติของบริษัทขนาดเล็ก เพื่อความคล่องแคล่วในการหมุนตามโลก
 • ทุกท่านที่มาทำงานกับเรา จะมีประสบการณ์หรือไม่ก็ได้ จะเรียนมาตรงสายหรือไม่ก็ได้ ที่สำคัญที่สุดคือ มีความรับผิดชอบ สู้งาน และชอบเรียนรู้
 • เงินเดือนตามความสามารถ แต่ว่าพัฒนาตนเองได้เยอะแน่นอน รับรองได้ทำของใหม่ๆ มีโอกาสได้ตัดสินใจและได้เป็นส่วนสำคัญของบริษัทจริงๆ และถ้าบริษัทกำไรงามก็ได้โบนัสไปเต็มๆ มาร่วมเติบโตไปด้วยกัน
 • ออฟฟิศอยู่ทองหล่อ เดินได้จากรถไฟฟ้า BTS สถานีทองหล่อครับ

ขณะนี้เราเปิดรับสมัครงานในหลายตำแหน่ง หากสนใจอยากสมัครงานกับเรา กรุณาติดต่อที่ recruit@wongnai.com หรือ 02-713-5922 ครับ