CITIBANK
  1. ส่วนลดร้าน Buffy's Belly Cafe & Bistro รับส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร (ยกเว้นเซ็ทเมนู)
Buffy's Belly Cafe & Bistro
รับส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร (ยกเว้นเซ็ทเมนู)
ใช้ได้ถึง 31 ธ.ค. 2019
รายละเอียด
  • รับส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร (ยกเว้นเซ็ทเมนู)
ร้าน Buffy's Belly Cafe & Bistro
ซอย บุรีรมย์, ชะอำ, ชะอำ, เพชรบุรี
เบอร์ติดต่อ: 032508508
map