เปิดความทรงจำเมื่อครั้ง “รัชกาลที่ ๙ เสด็จประพาสเมืองภูเก็ต”
  1. เปิดความทรงจำเมื่อครั้ง “รัชกาลที่ ๙ เสด็จประพาสเมืองภูเก็ต”

เปิดความทรงจำเมื่อครั้ง “รัชกาลที่ ๙ เสด็จประพาสเมืองภูเก็ต”

พสกนิกรชาวจังหวัดภูเก็ตต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ "รัชกาลที่ ๙" อย่างหาที่สุดมิได้
5 ต.ค. 2017 · โดย

นับเป็นความโชคดีอย่างใหญ่หลวงของประชาชนภูเก็ตที่ได้เกิดมาภายใต้พระบรมโพธิสมภาร พระบรมมหาราชจักรีวงศ์ ใต้พระบรมมหาเศวตฉัตรแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ซึ่งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จประพาสจังหวัดภูเก็ตถึง 4 ครั้ง เพื่อทรงใกล้ชิดกับประชาชนของพระองค์ และได้ทรงมีพระราชกรณียกิจอันเป็นสวัสดิมงคลและเป็นมิ่งขวัญแก่พสกนิกรของพระองค์ตลอดมา

ครั้งที่ 1 พุทธศักราช 2502

เสด็จ ฯ ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2502 พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ ฯ ข้ามช่องแคบปากพระด้วยแพขนานยนต์จากท่านุ่น จังหวัดพังงาถึงท่าฉัตรไชย จังหวัดภูเก็ต เวลา 16.00 น. และประทับแรม ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด ต่อมาวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2502 เสด็จ ฯ เยี่ยมราษฎร ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต และ เสด็จ ฯ ทอดพระเนตรกิจการเหมืองเจ้าฟ้า ตอนบ่ายได้เสด็จ ฯ เยี่ยมราษฎรอําเภอถลาง ณ โรงเรียนวัดพระนางสร้าง และหาดสุรินทร์ จากนั้นวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2502 เสด็จ ฯ ทรงปล่อยกุ้งหัวโขนที่ท่าเรือ และเสด็จ ฯ เยี่ยมราษฎรหมู่บ้านชาวเลที่บ้านราไวย์ ทอดพระเนตรการ ซ่อมเรือหาปลา จากนั้นได้ทรงดนตรีร่วมกับคณะมิตรศิลป์ของสมาคมนายเหมืองภูเก็ตและทอดพระเนตรการแสดง รองเง็งของชาวเล ต่อมาในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2502 เสด็จ ฯ เป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเยี่ยมราษฎรตําบลป่าตอง และทอดพระเนตรน้ําตกวังขี้อ้อน ในตอนบ่ายเสด็จ ฯ วัดมงคลนิมิตร ทอดพระเนตรพระพุทธรูปทองคํา โบราณศิลปะสุโขทัยเสด็จ ฯ วัดพระทอง และเสด็จ ฯ เยี่ยมราษฎร ณ ตําบลป่าคลอกชมป่าชายเลน ที่หาดท่าหลา และในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2502 เสด็จ ฯ ไปยังจังหวัดพังงา

เสด็จ ฯ ด้วยแพขนานยนต์ถึงท่าฉัตรไชย จังหวัดภูเก็ต
เสด็จ ฯ ด้วยแพขนานยนต์ถึงท่าฉัตรไชย จังหวัดภูเก็ต
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทอดพระเนตรกิจการเหมืองเจ้าฟ้า
ทอดพระเนตรกิจการเหมืองเจ้าฟ้า
ทอดพระเนตรน้ําตกวังขี้อ้อน ป่าตอง
ทอดพระเนตรน้ําตกวังขี้อ้อน ป่าตอง

ครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2510

เสด็จ ฯ ครั้งที่ 2 ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2510 เสด็จ ฯ ประกอบพิธีเปิดอนุสาวรีย์ท้าวเทพ กระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร และเสด็จ ฯ ประกอบพิธีปิดทองและทรงเจิมช่อฟ้าอุโบสถวัดเจริญสมณกิจ ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดกราบบังคมทูลเบิกตัวผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้า ฯ ถวายเงินสมทบทุนก่อสร้างอุโบสถ พระครู สถิตบุญญารักษ์รองเจ้าอาวาสวัดเจริญสมณกิจ ถวายพระพิมพ์ทรงมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับนโยบายพระศาสนาและเสด็จ ฯ ประกอบพิธีเปิด “ศูนย์บริการโลหิต ตึกเลิศโภคารักษ์” ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

เสด็จ ฯ ประกอบพิธีเปิดอนุสาวรีย์ท้าวเทพ กระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร
เสด็จ ฯ ประกอบพิธีเปิดอนุสาวรีย์
เสด็จ ฯ ประกอบพิธีเปิดอนุสาวรีย์ท้าวเทพ กระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร
อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร
เสด็จ ฯ ประกอบพิธีเปิด “ศูนย์บริการโลหิต ตึกเลิศโภคารักษ์” ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
เสด็จ ฯ ประกอบพิธีเปิด “ศูนย์บริการโลหิต ตึกเลิศโภคารักษ์” ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
เสด็จ ฯ ประกอบพิธีเปิด “ศูนย์บริการโลหิต ตึกเลิศโภคารักษ์” ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2511

เสด็จ ฯ ครั้งที่ 3 ในวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2511 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยาม มกุฎราชกุมาร ตามเสด็จ ฯ ทรงพระราชทาน “พระพุทธนวราชบพิตร” เพื่อเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง และเสด็จ ฯ เยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้า ฯ ชมพระบารมีที่หน้าศาลากลางจังหวัด ตอนบ่ายได้เสด็จ ฯ เยี่ยมโรงถลุงแร่ดีบุกของบริษัท ไทยซาร์โก้ เสด็จ ฯ ทอดพระเนตรอ่าวป่าตองและเสด็จ ฯ ทรงลงพระปรมาภิไธย “ภูมิพลอดุลยเดช” ไว้ ณ ราชปาทานุสรณ์ ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2511 เสด็จ ฯ โดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจากสนามสุระกุลไปยังสนามบิน ภูเก็ตเพื่อเปลี่ยนขึ้นประทับเครื่องบินทหารไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วเสด็จ ฯ กลับมาขึ้นเครื่องบินพระที่นั่ง ที่ภูเก็ต เพื่อเสด็จ ฯ นิวัติกรุงเทพมหานคร

ทรงพระราชทาน “พระพุทธนวราชบพิตร” เพื่อเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง
ทรงพระราชทาน “พระพุทธนวราชบพิตร” เพื่อเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง
ทรงพระราชทาน “พระพุทธนวราชบพิตร” เพื่อเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง

ครั้งที่ 4 พุทธศักราช 2516

เสด็จ ฯ ครั้งที่ 4 ในวันจันทร์ 16 เมษายน 2516 พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณ์วลัยลักษณ์เสด็จ ฯ ประทับเครื่องบินพระที่นั่งถึงสนามบินภูเก็ตทรงมีพระราชปฏิสันถารกับข้าราชการ และประชาชน ต่อมาเสด็จ ฯ วางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีสุนทร และเสด็จ ฯ จากนั้นเสด็จ ฯ ไปยังท่าเรือบริษัทไทย ซาร์โก้ เสด็จประทับเรือหลวงจันทรเยี่ยมราษฎร ณ เกาะนาคาน้อย ทรงพระราชทานเสื้อผ้าและสิ่งของแก่ คนชรา เสด็จ ฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และต่อมาได้มีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จมา ทรงพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในโอกาสต่าง ๆ อยู่เนือง ๆ

และตลอดเวลาพระองค์ทรงมี พระมหากรุณาธิคุณต่อชาวภูเก็ตมาโดยตลอด นำมาซึ่งความปลาบปลื้มปิติของพสกนิกรชาวภูเก็ตสืบไป

ข้อมูลจาก : กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดภูเก็ต