ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

Wongnai POS by FoodStory (Free Version)

    ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ Wongnai POS by FoodStory (Free Version) (ซื่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “POS”) ทำขึ้นระหว่างบริษัท วงใน มีเดีย จำกัด ร่วมกับ บริษัท ลีฟวิ่ง โมบาย จำกัด (“บริษัท”) ฝ่ายหนึ่ง กับ ร้านอาหาร บริษัท ผู้ประกอบธุรกิจใดๆ หรือผู้ใดที่ใช้บริการ Wongnai POS by FoodStory (Free Version) (“ผู้ใช้บริการ”) อีกฝ่ายหนึ่ง

    เมื่อผู้ใช้บริการได้ใช้บริการ POS นี้ ถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ POS ของบริษัทเป็นอย่างดีแล้ว การใช้บริการถือเป็นการแสดงเจตนาตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ POS ของบริษัททุกประการ

1. การเข้าเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสมัครสมาชิกของผู้ใช้บริการบางท่าน และบริษัทมีสิทธิยกเลิก หรือระงับการใช้บริการของผู้ใช้บริการทุกท่านได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยอาจไม่แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

2. การใช้บริการ POS ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าผู้ใช้บริการจะใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ที่ระบุไว้นี้เท่านั้น และผู้ใช้บริการจะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

    2.1 ดำเนินการหรืออนุญาตให้บุคคลที่สามดำเนินการแก้ไขดัดแปลง แปล ย้อนกระบวนการผลิต (reverse engineer) คัดลอก หรือเลียนแบบบางส่วนหรือทั้งหมดของบริการ POS

    2.2 ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ขัดขวาง แทรกแซง รบกวนการทำงานหรือให้บริการของบริษัท อาทิเช่น ใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์ประเภทม้าโทรจัน (Trojan Horse) ไวรัสในรูปแบบของไทม์บอมส์ (Time Bombs) ฯลฯ โหลดข้อมูลขนาดใหญ่ใส่ POS หรือเข้าใช้งานจำนวนมากโดยเจตนา หรือจงใจทำให้เป็นภัยต่อการให้บริการ POS ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม

    2.3 กระทำการใด ๆ อันขัดต่อประกาศหรือนโยบายของบริษัทที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทประกาศหรือกำหนดขึ้นภายหลัง

    หากบริษัททราบว่าผู้ใช้บริการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและ/หรืออาจดำเนินการในทางกฎหมายกับผู้ใช้บริการตามที่บริษัทเห็นสมควรได้ทันที

3. ทรัพย์สินทางปัญญา

    3.1 ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง โลโก้ งานอันมีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว์ ข้อมูลธุรกิจ ฯลฯ ที่ปรากฏบนส่วนหนึ่งส่วนใดของ POS (เว้นแต่ข้อมูลหรือรูปภาพของผู้ใช้บริการที่นำเข้า (อัพโหลด) หรือเผยแพร่ผ่าน POS ด้วยตนเอง) เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิและทรัพย์สินของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำการละเมิดสิทธิดังกล่าวของบริษัท ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม

    3.2 ผู้ใช้บริการรับทราบว่า การที่ผู้ใช้บริการนำเข้า (อัพโหลด) หรือเผยแพร่ข้อมูล รูปภาพ เสียง โลโก้ หรือเนื้อหาผ่าน POS ให้ถือว่า ผู้ใช้บริการตกลงอนุญาต (แบบเพิกถอนไม่ได้) ให้บริษัทมีสิทธิในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ อนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้สิทธิ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ จากข้อมูล รูปภาพ เสียง โลโก้ หรือเนื้อหาของผู้ใช้บริการได้ตลอดระยะเวลาคุ้มครองทางกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล และประชาสัมพันธ์ร้านค้าของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ดี หากเกิดความเสียหายใดๆจากการนำไปใช้งานกับผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการขอสละสิทธิในการดำเนินการทางกฎหมายหรือเรียกค่าเสียหายทั้งปวงจากบริษัทไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

4. สิทธิของบริษัท

    ข้อมูลใดๆที่ผู้ใช้บริการโพสต์บนหรือผ่านทางบริการ POS หรือส่งต่อมายังบริษัทไม่ว่าด้วยวิธีการใด บริษัทมีสิทธิดังต่อไปนี้

    4.1 สิทธิในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงให้ความยินยอมบริษัทในการเก็บรวบรวมและประมวลผล ข้อมูลใดๆของผู้ใช้บริการที่มีอยู่ใน POS โดยบริษัทมีสิทธิใช้ข้อมูลการใช้งานและข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการ อาทิเช่น เมนูอาหาร ยอดสั่งอาหาร ฯลฯ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุงการให้บริการ POS, บริษัทมีสิทธิเปิดเผยข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดของผู้ใช้บริการกับบุคคลที่สาม และบริษัทอาจจะจัดพื้นที่เพื่อแสดงโฆษณาจากบุคคลที่สาม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ร้านค้าของผู้ใช้บริการกับบุคคลที่สาม โดยอาจไม่แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

    ทั้งนี้ บริษัทอาจมีการส่งข่าวสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ในนามของตนเองหรือบุคคลที่สาม โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกที่จะรับหรือไม่รับข่าวสารนี้ก็ได้ นอกจากนี้ ในกรณีใดๆก็ตามที่บริษัทเห็นสมควร

    4.2 สิทธิในการเก็บและใช้ข้อมูลการซื้อขาย หากผู้ใช้บริการซื้อโฆษณา หรือผลิตภัณฑ์อื่น หรือบริการออนไลน์ผ่านทาง POS ผู้ใช้บริการตกลง รับทราบ และให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเก็บข้อมูลการเรียกเก็บเงิน เบอร์โทรศัพท์ และบัตรเครดิตของผู้ใช้บริการ ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกใช้ร่วมกับบริษัทบุคคลที่สามที่ให้บริการประมวลผลการเก็บเงิน (เช่น ธนาคาร ผู้ออกบัตรเครดิต หรือ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ) ทั้งนี้ข้อมูลที่สำคัญของผู้ใช้บริการ (เช่น หมายเลขบัตรเครดิต) จะได้รับการรักษาความปลอดภัยอย่างดีที่สุด

    4.3 สิทธิในการโอนสิทธิการใช้ข้อมูลแก่ธุรกิจในเครือ บริษัทอาจโอนสิทธิการใช้ข้อมูลต่าง ๆใน POS นี้ของบริษัทให้แก่บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน หรือบริษัทอื่นที่เป็น partner กันกับบริษัท ภายใต้เงื่อนไขที่จะระบุในอนาคต

5. การจำกัดความรับผิดของบริษัท ระบบ POS มีหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น ผู้ใช้บริการตระหนักดีว่า ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อมูล รับผิดชอบภาระทางภาษีและจัดการงานของร้านผู้ใช้บริการ ไม่ว่าโดยการจดทะเบียน หรือกระทำการใดๆให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยตนเอง อาทิเช่น การออกใบกำกับภาษี, การออกใบเสร็จรับเงิน รวมถึง ขั้นตอนและเงื่อนไขการออกเอกสารต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

    ทั้งนี้ บริษัทไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นของบริษัท หรือเป็นข้อมูลที่สร้างจากผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการขอสละสิทธิในการเรียกร้องให้บริษัทต้องรับผิดในความผิดหรือความเสียหายใดๆทั้งหมดที่เกิดจากใช้งาน POS หรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน POS ของผู้ใช้บริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

6. การชดเชยค่าเสียหาย หากเกิดความเสียหายใดๆกับ POS เนื่องจากการกระทำของผู้ใช้บริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ใช้บริการได้ตามค่าใช้จ่ายที่บริษัทได้เสียไปตามจริงเพื่อชดเชยความเสียหายของบริษัท

    อย่างไรก็ตาม แม้ความเสียหายดังกล่าวได้เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลภายนอก แต่ความเสียหายนั้นไม่อาจเกิดขึ้นได้โดยปราศจากความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน หรือปล่อยปละละเลยของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องรับผิดในค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวบริษัทร่วมกับตัวผู้ทำละเมิดต่อบริษัทอย่างลูกหนี้ร่วมด้วย

7. สิทธิในการเปลี่ยนแปลง POS ของบริษัท บริษัทยังมีสิทธิเปลี่ยน ดัดแปลง ระงับ ยกเลิกการให้บริการ POS นี้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลาโดยอาจไม่แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

8. การแก้ไขเพิ่มเติม บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน บรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการใด ๆ ที่กำหนดไว้ใน POS นี้ โดยผู้ใช้บริการมีหน้าที่ติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อยู่เสมอ และหากภายหลังการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการ POS อยู่ ถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจ จึงได้ยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไม่มีเงื่อนไข ผู้ใช้บริการไม่อาจอ้างเหตุในการไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนการใช้บริการมาเป็นเหตุในการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้

9. บทบัญญัติทั่วไป

    9.1 หากบทบัญญัติใดในข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้ถือว่าผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลใด ให้ถือว่าบทบัญญัตินั้นสามารถแยกออกจากกันได้จากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และไม่ส่งผลต่อความสมบูรณ์และการมีผลบังคับใช้ของบทบัญญัติที่เหลือ หรือความสมบูรณ์และการมีผลบังคับใช้ของบทบัญญัติที่มีปัญหาภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลอื่นใด

    9.2 ผู้ใช้บริการต้องไม่มอบหมาย ให้สิทธิการใช้งานต่อ หรือโอนสิทธิที่มอบให้แก่ผู้ใช้บริการในที่นี้ให้แก่ผู้อื่น หรือทำสัญญาช่วงข้อผูกพันใดๆ ของผู้ใช้บริการ

    9.3 ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้จะถือเป็นการเป็นหุ้นส่วน การลงทุนร่วม หรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวการกับตัวแทนระหว่างผู้ใช้บริการและบริษัท และไม่มีสิ่งใดอนุญาตให้ผู้ใช้บริการสร้างภาระค่าใช้จ่ายหรือหนี้สินในนามของบริษัท

10. กฎหมายที่ใช้บังคับ หากมีข้อพิพาทใดเกิดขึ้นจากการให้บริการของบริษัท อันเนื่องมาจากการใช้ POS นี้ ผู้ใช้บริการและบริษัทตกลงใช้กฎหมายไทยในการระงับข้อพิพาท

11. การติดต่อ หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ สามารถติดต่อได้ที่ support@wongnai.com

Wongnai POS
Download Wongnai POS Free
AppStore
Follow Us
Copyright @2010-2019 Wongnai Media Co., Ltd. All right reserved.
Copyright @2010-2019
Wongnai Media Co., Ltd. All right reserved.