ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

Wongnai POS by FoodStory

    ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ Wongnai POS by FoodStory (ซื่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “POS”) ทำขึ้นระหว่างบริษัท วงใน มีเดีย จำกัด ร่วมกับ บริษัท ลีฟวิ่ง โมบาย จำกัด (“บริษัท”) ฝ่ายหนึ่ง กับ ร้านอาหาร บริษัท ผู้ประกอบธุรกิจใด ๆ หรือผู้ใดที่ใช้บริการ Wongnai POS by FoodStory (“ผู้ใช้บริการ”) อีกฝ่ายหนึ่ง

    เมื่อผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ POS นี้ ถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ POS ของบริษัทเป็นอย่างดีแล้ว การใช้บริการถือเป็นการแสดงเจตนาตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ POS ของบริษัททุกประการ

1. การเข้าเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสมัครสมาชิกของผู้ใช้บริการบางท่าน และบริษัทมีสิทธิยกเลิก หรือระงับการใช้บริการของผู้ใช้บริการทุกท่านได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยอาจไม่แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

2. การใช้บริการ POS ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าผู้ใช้บริการจะใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ที่ระบุไว้นี้เท่านั้น และผู้ใช้บริการจะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

    2.1 ดำเนินการหรืออนุญาตให้บุคคลที่สามดำเนินการแก้ไขดัดแปลง แปล ย้อนกระบวนการผลิต (reverse engineer) คัดลอก หรือเลียนแบบบางส่วนหรือทั้งหมดของบริการ POS

    2.2 ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ขัดขวาง แทรกแซง รบกวนการทำงานหรือให้บริการของบริษัท อาทิเช่น ใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์ประเภทม้าโทรจัน (Trojan Horse) ไวรัสในรูปแบบของไทม์บอมส์ (Time Bombs) ฯลฯ โหลดข้อมูลขนาดใหญ่ใส่ POS หรือเข้าใช้งานจำนวนมากโดยเจตนา หรือจงใจทำให้เป็นภัยต่อการให้บริการ POS ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม

    2.3 กระทำการใด ๆ อันขัดต่อประกาศหรือนโยบายของบริษัทที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทประกาศหรือกำหนดขึ้นภายหลัง

    หากบริษัททราบว่าผู้ใช้บริการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและ/หรืออาจดำเนินการในทางกฎหมายกับผู้ใช้บริการตามที่บริษัทเห็นสมควรได้ทันที

3. ทรัพย์สินทางปัญญา

    3.1 ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง โลโก้ งานอันมีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว์ ข้อมูลธุรกิจ ฯลฯ ที่ปรากฏบนส่วนหนึ่งส่วนใดของ POS (เว้นแต่ข้อมูลหรือรูปภาพของผู้ใช้บริการที่นำเข้า (อัพโหลด) หรือเผยแพร่ผ่าน POS ด้วยตนเอง) เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิและทรัพย์สินของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำการละเมิดสิทธิดังกล่าวของบริษัท ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม

    3.2 ผู้ใช้บริการรับทราบว่า การที่ผู้ใช้บริการนำเข้า (อัพโหลด) หรือเผยแพร่ข้อมูล รูปภาพ เสียง โลโก้ หรือเนื้อหาผ่าน POS ให้ถือว่า ผู้ใช้บริการตกลงอนุญาต (แบบเพิกถอนไม่ได้) ให้บริษัทมีสิทธิในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ อนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้สิทธิ ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ จากข้อมูล รูปภาพ เสียง โลโก้ หรือเนื้อหาของผู้ใช้บริการได้ตลอดระยะเวลาคุ้มครองทางกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล และประชาสัมพันธ์ร้านค้าของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ดี หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการนำไปใช้งานกับผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการขอสละสิทธิในการดำเนินการทางกฎหมายหรือเรียกค่าเสียหายทั้งปวงจากบริษัทไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

4. สิทธิของบริษัท

    ข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการโพสต์บนหรือผ่านทางบริการ POS หรือส่งต่อมายังบริษัทไม่ว่าด้วยวิธีการใด บริษัทมีสิทธิดังต่อไปนี้

    4.1 สิทธิในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงให้ความยินยอมบริษัทในการเก็บรวบรวมและประมวลผล ข้อมูลใด ๆ ของผู้ใช้บริการที่มีอยู่ใน POS โดยบริษัทมีสิทธิใช้ข้อมูลการใช้งานและข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการ อาทิเช่น เมนูอาหาร ยอดสั่งอาหาร ฯลฯ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุงการให้บริการ POS, บริษัทมีสิทธิเปิดเผยข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดของผู้ใช้บริการกับบุคคลที่สาม และบริษัทอาจจะจัดพื้นที่เพื่อแสดงโฆษณาจากบุคคลที่สาม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ร้านค้าของผู้ใช้บริการกับบุคคลที่สาม โดยอาจไม่แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

    ทั้งนี้ บริษัทอาจมีการส่งข่าวสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ในนามของตนเองหรือบุคคลที่สาม โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกที่จะรับหรือไม่รับข่าวสารนี้ก็ได้ นอกจากนี้ ในกรณีใด ๆ ก็ตามที่บริษัทเห็นสมควร

    4.2 สิทธิในการเก็บและใช้ข้อมูลการซื้อขาย หากผู้ใช้บริการซื้อโฆษณา หรือผลิตภัณฑ์อื่น หรือบริการออนไลน์ผ่านทาง POS ผู้ใช้บริการตกลง รับทราบ และให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเก็บข้อมูลการเรียกเก็บเงิน เบอร์โทรศัพท์ และบัตรเครดิตของผู้ใช้บริการ ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกใช้ร่วมกับบริษัทบุคคลที่สามที่ให้บริการประมวลผลการเก็บเงิน (เช่น ธนาคาร ผู้ออกบัตรเครดิต หรือ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ) ทั้งนี้ข้อมูลที่สำคัญของผู้ใช้บริการ (เช่น หมายเลขบัตรเครดิต) จะได้รับการรักษาความปลอดภัยอย่างดีที่สุด

    4.3 สิทธิในการโอนสิทธิการใช้ข้อมูลแก่ธุรกิจในเครือ บริษัทอาจโอนสิทธิการใช้ข้อมูลต่าง ๆ ใน POS นี้ของบริษัทให้แก่บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน หรือบริษัทอื่นที่เป็น partner กันกับบริษัท ภายใต้เงื่อนไขที่จะระบุในอนาคต

    4.4 เมื่อผู้ใช้บริการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ Wongnai POS ถือว่าผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมและตกลงให้บริษัทมีสิทธิเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ของผู้ใช้บริการ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้

5. การจำกัดความรับผิดของบริษัท ระบบ POS มีหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น ผู้ใช้บริการตระหนักดีว่า ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อมูล รับผิดชอบภาระทางภาษีและจัดการงานของร้านผู้ใช้บริการ ไม่ว่าโดยการจดทะเบียน หรือกระทำการใด ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยตนเอง อาทิเช่น การออกใบกำกับภาษี, การออกใบเสร็จรับเงิน รวมถึง ขั้นตอนและเงื่อนไขการออกเอกสารต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

    ทั้งนี้ บริษัทไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นของบริษัท หรือเป็นข้อมูลที่สร้างจากผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการขอสละสิทธิในการเรียกร้องให้บริษัทต้องรับผิดในความผิดหรือความเสียหายใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดจากใช้งาน POS หรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน POS ของผู้ใช้บริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

6. การชดเชยค่าเสียหาย หากเกิดความเสียหายใด ๆ กับ POS เนื่องจากการกระทำของผู้ใช้บริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ใช้บริการได้ตามค่าใช้จ่ายที่บริษัทได้เสียไปตามจริงเพื่อชดเชยความเสียหายของบริษัท

    อย่างไรก็ตาม แม้ความเสียหายดังกล่าวได้เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลภายนอก แต่ความเสียหายนั้นไม่อาจเกิดขึ้นได้โดยปราศจากความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน หรือปล่อยปละละเลยของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องรับผิดในค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวบริษัทร่วมกับตัวผู้ทำละเมิดต่อบริษัทอย่างลูกหนี้ร่วมด้วย

7. สิทธิในการเปลี่ยนแปลง POS ของบริษัท บริษัทยังมีสิทธิเปลี่ยน ดัดแปลง ระงับ ยกเลิกการให้บริการ POS นี้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลาโดยอาจไม่แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

8. การแก้ไขเพิ่มเติม บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน บรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการใด ๆ ที่กำหนดไว้ใน POS นี้ โดยผู้ใช้บริการมีหน้าที่ติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อยู่เสมอ และหากภายหลังการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการ POS อยู่ ถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจ จึงได้ยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไม่มีเงื่อนไข ผู้ใช้บริการไม่อาจอ้างเหตุในการไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนการใช้บริการมาเป็นเหตุในการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้

9. บทบัญญัติทั่วไป

    9.1 หากบทบัญญัติใดในข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้ถือว่าผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลใด ให้ถือว่าบทบัญญัตินั้นสามารถแยกออกจากกันได้จากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และไม่ส่งผลต่อความสมบูรณ์และการมีผลบังคับใช้ของบทบัญญัติที่เหลือ หรือความสมบูรณ์และการมีผลบังคับใช้ของบทบัญญัติที่มีปัญหาภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลอื่นใด

    9.2 ผู้ใช้บริการต้องไม่มอบหมาย ให้สิทธิการใช้งานต่อ หรือโอนสิทธิที่มอบให้แก่ผู้ใช้บริการในที่นี้ให้แก่ผู้อื่น หรือทำสัญญาช่วงข้อผูกพันใด ๆ ของผู้ใช้บริการ

    9.3 ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้จะถือเป็นการเป็นหุ้นส่วน การลงทุนร่วม หรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวการกับตัวแทนระหว่างผู้ใช้บริการและบริษัท และไม่มีสิ่งใดอนุญาตให้ผู้ใช้บริการสร้างภาระค่าใช้จ่ายหรือหนี้สินในนามของบริษัท

10. กฎหมายที่ใช้บังคับ หากมีข้อพิพาทใดเกิดขึ้นจากการให้บริการของบริษัท อันเนื่องมาจากการใช้ POS นี้ ผู้ใช้บริการและบริษัทตกลงใช้กฎหมายไทยในการระงับข้อพิพาท

11. การติดต่อ หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ สามารถติดต่อได้ที่ support@wongnai.com

Wongnai
Download Wongnai POS Free
App Store
Follow Us
Copyright @2010-2020
Wongnai Media Co., Ltd. All right reserved.
Terms & Conditions