รูปทั้งหมดร้าน ตี๋เย็นตาโฟรสเด็ด สาขา 1 ประตูผี

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ