Shabu King ประสานมิตรพลาซ่า
บันทึก 347
ร้านนี้ปิดกิจการแล้ว
ซอย สุขุมวิท 21 กรุงเทพมหานคร (ประสานมิตร พลาซ่า ชั้น 2)
แก้ไขข้อมูล
แก้ไขข้อมูล
  • แก้ไขข้อมูลร้าน
  • แจ้งปิด/ซ้ำ
เป็นเจ้าของร้าน?