รูปร้าน Camp Havana
เปิด จนถึงวันจันทร์ เวลา 01:30