รูปร้าน Camp Havana
เปิด จนถึงวันอังคาร เวลา 01:30