รูป สลัดเมืองเหนือ ของร้าน เดอะ สลัด คอนเซปท์ ถนนนิมมานเหมินท์