รูป ข้าวตังหน้าตั้ง ของร้าน ข้าวแช่ "บ้านวรรณโกวิท"