รูป ปูอลาสก้าทอดเนยกระเทียม ของร้าน ปูอลาสก้าเชียงดาว ประเสริฐทองวิลล์