รูป เกี๊ยวกุ้งและผักปวยเล้งนึ่ง ของร้าน ทิม โฮ วาน เทอมินอล 21