รูป ชาจีนเย็น ของร้าน ขาหมูแช่เย็น(ตือคาตั่ง) ตลาดน้อย