รูป ห่อหมกทะเล ของร้าน แซม โต๊ะจีน ตะพานหิน พิจิตร