รูป กุ้งลายเสือทอดเกลือ ของร้าน แซม โต๊ะจีน ตะพานหิน พิจิตร