1. Easy Set 4 (ข้าวซี่โครงอ่อนน้ำแดง+เกี๊ยวซ่าทอด+เก็กฮวย) • Easy Set 4 (ข้าวซี่โครงอ่อนน้ำแดง+เกี๊ยวซ่าทอด+เก็กฮวย) ร้าน โชคดีติ่มซำ ประชานิเวศน์
เมนูของร้าน โชคดีติ่มซำ ประชานิเวศน์
Easy Set 4 (ข้าวซี่โครงอ่อนน้ำแดง+เกี๊ยวซ่าทอด+เก็กฮวย)Easy Set 4 (ข้าวซี่โครงอ่อนน้ำแดง+เกี๊ยวซ่าทอด+เก็กฮวย)
0 Like0 Comment
LikeShare
photo