1. Easy Set 2 (ข้าวไก่อบซอสแดง+จีบกุ้ง+เก็กฮวย) • Easy Set 2 (ข้าวไก่อบซอสแดง+จีบกุ้ง+เก็กฮวย) ร้าน โชคดีติ่มซำ ประชานิเวศน์
เมนูของร้าน โชคดีติ่มซำ ประชานิเวศน์
Easy Set 2 (ข้าวไก่อบซอสแดง+จีบกุ้ง+เก็กฮวย)Easy Set 2 (ข้าวไก่อบซอสแดง+จีบกุ้ง+เก็กฮวย)
0 Like0 Comment
LikeShare
photo