รูป โชยุราเมนหมูชาชู ของร้าน ซุกิยะ Central Marina