รูป ทงคตสึราเมนหมูชาชู ของร้าน ซุกิยะ Central Marina