รูป จั๊บญวน เส้นสด ของร้าน อาร์ตโอชา ก๋วยจั๊บญวณ บ้านไผ่