Yardbird Cafe

เปิดอยู่จนถึง 23:00

เมนู Yardbird Cafe

ชื่อเมนูและราคา
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
Iced Latte
Matcha Espresso
Matcha Espresso
ครัวซองท์
ครัวซองท์
Cappushocko
Cappushocko
Chocolate Croissant
Chocolate Croissant
Iced Purple Sweet Potato
Iced Purple Sweet Potato
Load more...