Yardbird Cafe

ปิดอยู่จะเปิดในเวลา 09:00

เมนู Yardbird Cafe

ชื่อเมนูและราคา
Coffee
Hot Espresso
THB 55
Iced Espresso
THB 60
Frappe Espresso
THB 70
Espresso on ice
THB 70
Hot Ristretto
THB 60
Hot Doppio
THB 70
Hot Americano
THB 60
Iced Americano
THB 70
Ice Cappucino
THB 70
Frappe Cappucino
THB 80
Iced Caffe Latte
THB 70
Hot Caramel Macchiato
THB 70
Iced Caramel Macchiato
THB 80
Frappe Caramel Macchiato
THB 90
Hot Matcha Espresso
THB 70
Iced Matcha Espresso
THB 80
Frappe Matcha Espresso
THB 90
Non Coffee
Yardbird Signature
Juices
Others
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
Iced Latte
Matcha Espresso
Matcha Espresso
ครัวซองท์
ครัวซองท์
Cappushocko
Cappushocko
Chocolate Croissant
Chocolate Croissant
Iced Purple Sweet Potato
Iced Purple Sweet Potato
Load more...