เมนู TANK Restaurant & Cafe

สตูลิ้นวัว

5 รูป3 แนะนำ