1. ดาร์ค ช็อคโกแลต ทรัฟเฟิล (Pint) • ดาร์ค ช็อคโกแลต ทรัฟเฟิล (Pint) ร้าน Swensen's โคลีเซียมยะลา
เมนูของร้าน Swensen's โคลีเซียมยะลา