รูป Orange Juice (22 Oz.) ของร้าน ดังกิ้น คลังพลาซ่า จอมสุรางค์