รูป 10. โชชิน พวงไข่อ่อน ของร้าน โตโตยะ ประชานิเวศน์