Koba BBQ
บันทึก 43
ร้านนี้ปิดกิจการแล้ว
ซอย หลังสวน ถนน เพลินจิต กรุงเทพมหานคร (ชั้นล่าง Balcony Building)
แก้ไขข้อมูล
แก้ไขข้อมูล
  • แก้ไขข้อมูลร้าน
  • แจ้งปิด/ซ้ำ
เป็นเจ้าของร้าน?