รูป ข้าวไรซ์เบอรี่ ของร้าน กับข้าว’กับปลา (kubkao’kubpla) The Promenade