รูป ข้าวเหนียวทุเรียน 120 บาท##1 ของร้าน ข้าวเหนียวมูน ก.พานิช