รูป หมูสะเต๊ะ 40 ไม้ ของร้าน โอวกี่ หมูสะเต๊ะ ท่าดินแดง