รูป มอคค่า ร้อน (12 oz.) ของร้าน DD2925 - Café Amazon สถานีบริการ บจ.ท่าจีนรุ่งเรืองปิโตรเลียม