รูป เอสเปรสโซ่ ปั่น ของร้าน DD2393 - Café Amazon สน.บจ.เหมประทานออยล์