รูป น้ำลิ้นจี่ ปั่น ของร้าน DD198 - Café Amazon บจก.ปรีชาทรัพย์ เซอร์วิส