ทองหล่อ 13 กรุงเทพมหานคร (ชั้น 2 Seenspace ซึ่งอยู่ด้านหลังร้านต้นเครื่อง)