รูป Tenderloin 75D dry aged ของร้าน อาโนส์ บุชเชอร์ แอนด์ อีทเทอรี่ ซอย นราธิวาสราชนครินทร์ 20