รูป กากหมู ในเมนูผัดไทยบ้านอาจ้อ ค.ศ. 1936 ของร้าน โต๊ะแดง บ้านอาจ้อ