รูป ขนมปัง ของร้าน ไส้กรอกเยอรมัน ไร่บรรทิพา สวนผึ้ง