i Cofee Studio by iamCNX

ปิดอยู่จะเปิดในวันอาทิตย์ เวลา 09:00

เมนู i Cofee Studio by iamCNX

ชื่อเมนูและราคา
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
White Chocolate Orange
Teddy Chocolate Lava
Pikky Strawberry Yogurt