รูป ก๋วยจั๊บญวนทรงเครื่อง+ไข่ตอก ของร้าน คุณแดงก๋วยจั๊บญวน