รูป ยำหมูยอ ของร้าน คุณแดงก๋วยจั๊บญวน ถ.พระอาทิตย์