รูป ก๋วยจั๊บญวน พิเศษ เพิ่มไข่*เฉพาะเส้นต้ม ของร้าน คุณแดงก๋วยจั๊บญวน ถ.พระอาทิตย์