รูป กระต่ายชมจันทร์ ของร้าน เรือนต้น โรงแรมมณเฑียร