บทสวดมนต์ไหว้พระประจำวันเกิด เสริมมงคลให้ชีวิต
 1. บทสวดมนต์ไหว้พระประจำวันเกิด เสริมมงคลให้ชีวิต

บทสวดมนต์ไหว้พระประจำวันเกิด เสริมมงคลให้ชีวิต

เพิ่มความเป็นมงคลให้กับชีวิต ด้วยการสวดมนต์ “ไหว้พระประจำวันเกิด” เพิ่มความเฮง เสริมความปัง นำทางให้ชีวิตเจอแต่เรื่องดี ๆ
writerProfile
16 ธ.ค. 2020 · โดย

พระประจำวันเกิด” เป็นความเชื่อของคนสมัยก่อนที่จะหาที่พึ่งทางใจ และเพิ่มความเป็นมงคลให้กับชีวิต เพื่อให้ชาวพุทธได้มีพุทธานุสสติ ระลึกถึงพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากการกราบไหว้ทั่วไปแล้ว การบูชา “ไหว้พระประจำวันเกิด” ก็เป็นอีกหนึ่งกุศโลบายที่ตั้งใจจะให้ผู้ที่เกิดในวันต่าง ๆ ยึดมั่นในการทำความดี คิดดี และพูดดี ประจำวันคล้ายวันเกิดของตัวเองด้วย ทาง Wongnai Travel เลยได้รวบรวม บทสวดมนต์ไหว้พระประจำวันเกิด เสริมมงคลให้ชีวิต มาให้เพื่อน ๆ ได้ใช้ในการบูชาพระ ครบทั้ง 7 วัน เพื่อเป็นการเจริญสติ และเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต ทำให้มีสติในการดำเนินชีวิตในทุก ๆ วันอีกด้วยค่า~

พระประจำวันเกิดปางต่าง ๆ มีดังนี้

 • ผู้เกิดวันอาทิตย์ พระประจำวันเกิดคือ พระปางถวายเนตร
 • ผู้เกิดวันจันทร์ พระประจำวันเกิดคือ พระปางห้ามญาติ หรือห้ามสมุทร
 • ผู้เกิดวันอังคาร พระประจำวันเกิดคือ พระปางไสยาสน์
 • ผู้เกิดวันพุธ (กลางวัน) พระประจำวันเกิดคือ พระปางอุ้มบาตร
 • ผู้เกิดวันพุธ (กลางคืน) พระประจำวันเกิดคือ พระปางสะดุ้งมาร (มารวิชัย), พระป่าเลไลย์
 • ผู้เกิดวันพฤหัสบดี พระประจำวันเกิดคือ พระปางนั่งขัดสมาธิ
 • ผู้เกิดวันศุกร์ พระประจำวันเกิดคือ พระปางทรงรำพึง
 • ผู้เกิดวันเสาร์ พระประจำวันเกิดคือ พระปางนาคปรก

ผู้เกิดวันอาทิตย์ พระประจำวันเกิดคือ พระปางถวายเนตร

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันอาทิตย์ สวดวันละ 6 จบ จะมีความรุ่งเรืองและความสุขสวัสดีตลอดกาล

บทสวดมนต์
 • อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตังตัง นะมัสสามิ
 • หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปะภาสัง ตะยัชชะคุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหมะณา
 • เวทะคุ สัพพะธัมเมเตเม นะโมเต จะมังปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา
 • มะโมวิ มุตตานัง มะโมวิมุตติยา อิมังโส ปะริต ตังกัตะวา โมโร จะระติ เอสะนา ฯ
 • อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโสตัง ตัง นะมัสสามิ
 • หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติงเย พราหมะณา
 • เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ
 • โพธิยา นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร วาสะมะกัปปะยีติ

ผู้เกิดวันจันทร์ พระประจำวันเกิดคือ พระปางห้ามญาติ หรือห้ามสมุทร

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันจันทร์ สวดวันละ 15 จบ จะมีความสุข ความเจริญปราศจากโรคาพยาธิทั้งปวง

บทสวดมนต์
 • ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ
 • ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ
 • ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ
 • ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ
 • ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ
 • ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

ผู้เกิดวันอังคาร พระประจำวันเกิดคือ พระปางไสยาสน์

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันอังคาร สวดวันละ 8 จบ จะเกิดผลดี

บทสวดมนต์
 • ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิกเขปิ ปาณิโน
 • ปะติฏฐะมะธิคัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา
 • สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิสัมภะวา
 • คะณะนา นะ จะ มุตตานัง ปะริตันตัมภะณามะ เห ฯ

ผู้เกิดวันพุธ (กลางวัน) พระประจำวันเกิดคือ พระปางอุ้มบาตร

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพุธ (กลางวัน) สวดวันละ 17 จบจะมีความสุขสวัสดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

บทสวดมนต์
 • สัพพาสีวิสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ
 • ยันนาเสติ วิสัง โฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง
 • อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณินัง
 • สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

ผู้เกิดวันพุธ (กลางคืน) พระประจำวันเกิดคือ พระปางมารวิชัย, พระป่าเลไลย์

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพุธ (กลางคืน) สวดวันละ 12 จบ จะมีความเจริญสุขสวัสดี

บทสวดมนต์
 • กินนุ สันตะระมาโนวะ ราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ
 • สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต ติฏฐะสีติ
 • สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ
 • พุทธาคาถาภิคิโตมหิ โนเจ มุญเจยะ จันทิมันติ

ผู้เกิดวันพฤหัสบดี พระประจำวันเกิดคือ พระปางนั่งขัดสมาธิ

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพฤหัสบดี สวดวันละ 19 จบ จะมีความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป

บทสวดมนต์
 • ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง วัฏฏะชาติยัง
 • ยัสสะ เตเชนะ ทาวัคคิ มะหาสัตตัง วิวัชชะยิ
 • เถรัสสะ สารีปุตตัสสะ โลกะนาเถนะ ภาสิตัง
 • กัปปัฏฐายิ มะหาเตชัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

ผู้เกิดวันศุกร์ พระประจำวันเกิดคือ พระปางทรงรำพึง

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันศุกร์ สวดวันละ 21 จบ จะมีความสุขสวัสดีตลอดกาลนาน

บทสวดมนต์
 • ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง
 • ยัมหิ เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะมะตันทิโต
 • สุขัง สุปะติ สุตโต จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ
 • เอวะมาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

ผู้เกิดวันเสาร์ มีพระประจำวันเกิดคือ พระปางนาคปรก

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันเสาร์ สวดวันละ 10 จบ จะมีความสุขความเจริญและเกิดความสวัสดีมีมงคลตลอดกาลนาน

บทสวดมนต์
 • ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต
 • นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตาฯ
 • เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ

ครบแล้วค่ะกับ บทสวดมนต์ไหว้พระประจำวันเกิด เสริมมงคลให้ชีวิต ไว้ให้แฟนเพจ Wongnai Travel ได้สวดมนต์กันเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลในชีวิต เสริมมงคลให้ชีวิตปัง ๆ สวดมนต์ไหว้พระประจำวันเกิดกันแล้ว ก็อย่าลืมว่าต้องคิดดี พูดดี ทำดี เพื่อเพิ่มความเป็นมงคลให้กับชีวิตด้วยค้า สวดมนต์ไหว้พระประจำวันกันไปแล้วก็ไปเช็กดวงปักษ์ล่าสุด ก็ไปอ่านได้เลยที่ ดูดวงเดินทางรายปักษ์ ประจำวันที่ 1-15 ธันวาคม 63 กับ Wongnai Travel ส่วนใครที่เล็งไว้ว่าอยากจะไปสวดมนต์ข้ามปีก็ไปดูบทสวดมนต์กันได้ที่รวม 9 บทสวดมนต์ข้ามปี เสริมดวงดี ต้อนรับปีใหม่! เลยค่า วันนี้ทางเราขอตัวลาไปก่อน ใครที่ไม่อยากพลาดบทความดี ๆ คอนเทนต์ปัง ๆ ก็กดไลก์กดดาวเพจไว้ได้เลยจ้า!

นอกจากบทสวดมนต์ข้ามปีแล้วยังมีบทความดี ๆ อีกเพียบ