รูปทั้งหมดร้าน อาโนส์ บุชเชอร์ แอนด์ อีทเทอรี่ ซอย นราธิวาสราชนครินทร์ 20