รวมบทสวดมนต์ตอนเช้า เสริมสิริมงคล ชีวิตราบรื่นตลอดทั้งวัน
  1. รวมบทสวดมนต์ตอนเช้า เสริมสิริมงคล ชีวิตราบรื่นตลอดทั้งวัน

รวมบทสวดมนต์ตอนเช้า เสริมสิริมงคล ชีวิตราบรื่นตลอดทั้งวัน

บทสวดมนต์ตอนเช้าใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีก็เสริมสิริมงคลให้กับตัวเองได้ ชีวิตราบรื่นตลอดทั้งวัน แถมยังได้ฝึกสมาธิและทำจิตใจให้สงบก่อนไปเรียนหรือทำงานอีกด้วย
writerProfile
12 ก.ย. 2021 · โดย

การสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้าเป็นเรื่องที่ทำได้ง่าย ๆ ใช้เวลาไม่นาน วันนี้ Wongnai Beauty จึงได้รวบรวม บทสวดมนต์ตอนเช้า เสริมสิริมงคล ชีวิตราบรื่นตลอดทั้งวัน มาฝากทุกคน สามารถสวดได้ทุกเพศ ทุกวัย เพียงใช้เวลาแค่ 5 นาทีทุก ๆ เช้าก่อนไปเรียนหรือทำงาน ก็จะช่วยให้มีสมาธิมากยิ่งขึ้น จิตใจสงบ รวมถึงเพิ่มความเป็นสิริมงคลชีวิต ไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็ราบรื่น ไม่มีอุสรรคมาขัดขวางตลอดทั้งวัน รวมถึงได้บุญกุศลด้วย

รวมบทสวดมนต์ตอนเช้า เสริมสิริมงคล ชีวิตราบรื่นตลอดทั้งวัน

ก.อานิสงส์ของบทสวดมนต์ตอนเช้า

อานิสงส์ของบทสวดมนต์ตอนเช้า

การสวดมนต์ตอนเช้านอกจากจะช่วยให้ร่างกายตื่นตัวแล้วยังช่วยทำให้จิตใจสงบ ผ่อนคลายจากความตึงเครียด เพิ่มความสุขทางใจ ลดทิฐิหรือความขุ่นเคืองต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตนเอง มีสติและสมาธิสำหรับการเรียน การทำงาน หรือการเริ่มทำสิ่งต่าง ๆ ในวันใหม่ อีกทั้งยังช่วยเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต ไม่ว่าจะทำการสิ่งใดก็ไม่มีอุปสรรค ราบรื่น สะดวก ตลอดทั้งวัน

ข.บทสวดมนต์ตอนเช้า

บทสวดมนต์ตอนเช้า

คำบูชาพระรัตนตรัย

อิมินา สักกาเรนะ พุทธังอะภิปูชะยามิ อิมินา สักกาเรนะ ธัมมังอะภิปูชะยามิ อิมินา สักกาเรนะ สังฆังอะภิปูชะยามิ

คำนมัสการพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ (กราบ)

คำอาราธนาศีล 5

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะสีลานิยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะสีลานิยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะสีลานิยาจามะ

คำนมัสการพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 ครั้ง)

บทสวดไตรสรณคมณ์

พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

บทสวดมนต์ตอนเช้า

คำสมาทานศีล 5

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ

คำขอขมาพระรัตนตรัย

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

บทสวดมนต์สวดอิติปิโส

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ
สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูห ฮีติ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะ ปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

บทสวดมนต์ตอนเช้า

บทสวดแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง

อะหัง สุขิโตโหมิ
อะหัง นิททุกโขโหมิ
อะหัง อะเวโรโหมิ
อะหัง อัพยาปัชโฌโหมิ
อะหัง อะนีโฆโหมิ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ

บทสวดแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ จากไป ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุข ๆ เถิด อย่าได้มีเวรแก่กัน และกันเลย
อัพญาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียน ซึ่งกันและกันเลย
อะนี ฆา โหนตุ จงเป็นสุข ๆ เถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัย ทั้งสิ้นนี้เทอญ

ค.สามารถสวดมนต์เวลาอื่นได้หรือไม่

สามารถสวดมนต์ตอนเช้าเวลาอื่นได้หรือไม่

การสวดมนต์ไม่มีข้อบังคับเรื่องวันเวลา สามารถสวดมนต์เวลาอื่นได้ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคน บางคนสะดวกสวดตอนเช้าเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล บางคนสะดวกตอนเย็น ก็สามารถสวดมนต์ช่วงเย็นได้ หรือถ้าใครสะดวกสวดก่อนนอนก็ได้เช่นกัน

การสวดมนต์เป็นหนึ่งในการเสริมสร้างบุญกุศลและเป็นที่พึ่งทางจิตใจ ซึ่งการสวดมนต์ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคน แต่หากใครสะดวกสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้าได้ก็จะเป็นเรื่องดี เพราะอานิสงส์ของการสวดมนต์ตอนเช้าจะช่วยให้จิตใจสงบสุข มีสติ สมาธิ เสริมความเป็นสิริมงคล พร้อมทำงานหรือเรียนตลอดทั้งวัน

ติดตามบทความที่เกี่ยวข้องต่อได้ที่