รวมบทสวดมนต์ก่อนนอน บทแผ่เมตตา เสริมสิริมงคลให้ชีวิต
  1. รวมบทสวดมนต์ก่อนนอน บทแผ่เมตตา เสริมสิริมงคลให้ชีวิต

รวมบทสวดมนต์ก่อนนอน บทแผ่เมตตา เสริมสิริมงคลให้ชีวิต

รวมบทสวดมนต์ก่อนนอน บทแผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ บทแผ่ส่วนบุญส่วนกุศล สวดทุกวันช่วยจิตใจสงบ มีสติ ไม่ฟุ้งซ่าน คลายกังวลเรื่องต่าง ๆ จนทำให้นอนหลับสบาย~
writerProfile
15 ก.พ. 2024 · โดย

การ “สวดมนต์ก่อนนอน” ทำให้ร่างกายเกิดสารสื่อประสาทสมดุล ช่วยให้จิตใจสงบ มีสติ ใจเย็น สามารถพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างละเอียดและรอบคอบ อีกทั้งยังช่วยให้นอนหลับสบาย ตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกสดชื่น เป็นวิธีที่ทุกคนทำได้ง่าย ๆ แถมในทางพระพุทธศาสนา ยังเป็นการระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และสิ่งดี ๆ อันเป็นกุศล นำไปสู่ศีล สมาธิ และปัญญาในการดำเนินชีวิต วันนี้ Wongnai จึงได้รวบรวมบทสวดมนต์ก่อนนอนดี ๆ มาฝากทุกคน เพื่อจะได้นำไปสวดมนต์ไหว้พระ ปฏิบัติสมาธิ และเจริญสติกันค่ะ

*ก่อนเริ่มต้นสวดมนต์ไหว้พระ ให้ทุกคนน้อมระลึกถึงพระรัตนตรัยกราบบูชาพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ก่อน แล้วจึงค่อยเริ่มกล่าวบทสวดมนต์อื่น ๆ ตามปกติ

กราบบูชาพระรัตนตรัย (พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์)

กราบครั้งที่ 1 กราบพระพุทธ
กราบครั้งที่ 2 กราบพระธรรม
กราบครั้งที่ 3 กราบพระสงฆ์

คำบูชาพระรัตนตรัย (พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์)

คำบูชาพระรัตนตรัย (พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์)

คำกล่าวสักการะนอบน้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย (พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์) ผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ

บทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย (พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์)

บทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย (พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์)

บทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย (พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์) ขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ขอนมัสการพระธรรม และขอนอบน้อมพระสงฆ์

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

บทสวดนมัสการบูชาพระพุทธเจ้า

บทสวดนมัสการบูชาพระพุทธเจ้า

บทสวดนมัสการขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

บทสวดมนต์อาราธนาศีล 5

บทสวดมนต์อาราธนาศีล 5

บทสวดพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ ทุกคนควรมีศีล 5 ในใจ จะทำให้เราไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ประพฤติผิดศีลธรรม กรรมชั่วก็จะเกิดได้ยาก รักษาศีลเท่ากับรักษาตัว

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

บทสวดมนต์นมัสการไตรสรณคมน์

บทสวดมนต์นมัสการไตรสรณคมน์

บทสวดมนต์นมัสการพึงระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

บทสวดมนต์สมาทานศีล 5 (บทสวดศีล 5)

บทสวดมนต์สมาทานศีล 5 (บทสวดศีล 5)

บทสวดนี้อานิสงส์คล้ายกับอาราธนาศีล 5 คือพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ ทุกคนควรมีศีล 5 ในใจ รักษาศีลเท่ากับรักษาตัว

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

*หลังจากสวดมนต์ตามขั้นตอนนี้จนเสร็จ ก็สวดมนต์บทต่าง ๆ ที่ทุกคนตั้งใจไว้ เช่น บทสวดมนต์พระคาถาชินบัญชร หรือบทสวดมนต์พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา) จากนั้น ให้สวดบทแผ่เมตตาทุกครั้ง เพื่อเป็นอันเสร็จสิ้น

บทสวดมนต์พระคาถาชินบัญชร (สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี)

บทสวดมนต์พระคาถาชินบัญชร สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี

คาถาชินบัญชรเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ตกทอดมาจากลังกา ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯค้นพบในคัมภีร์โบราณ และได้ดัดแปลงแต่งเติมให้ดีขึ้นจนเป็นเอกลักษณ์พิเศษ ผู้ที่สวดภาวนาพระคาถานี้เป็นประจำ จะทำให้เกิดความสิริมงคลแก่ตัวเอง ศัตรูไม่กล้ากล้ำกราย มีเมตตามหานิยม ขจัดภัยตลอดจนคุณไสยต่าง ๆ

ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง
อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตังสุตตะวา
อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ
มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ

ชะยาสะนากะตา พุทธา เชตวา มารัง สะวาหะนัง
จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา

ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเกเต มุนิสสะรา

สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร

หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะทักขิเณ
โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะ วามะเก

ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะ ราหุโล
กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก

เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโร
นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิปุงคะโว

กุมาระกัสสโป เถโร มะเหสี จิตตะ วาทะโก
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง ปะติฏฐาสิคุณากะโร

ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ อุปาลี นันทะ สีวะลี
เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเต ติละกา มะมะ

เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา
เอเตสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา
ชะลันตา สีละเตเชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา

ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง
ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง

ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา

ชินา นานาวะระสังยุตตา สัตตัปปาการะ ลังกะตา
วาตะปิตตาทะสัญชาตา พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา

อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะ เตชะสา
วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร

ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะฮี ตะเล
สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา

อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข
ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว
ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ
สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ

บทสวดมนต์พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา)

บทสวดมนต์พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา)

บทสวดพระพุทธชัยมงคลคาถา (หรือเรียกว่า พระคาถาพาหุง) บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ เป็นชื่อพระคาถาในพระพุทธศาสนา มีความยาวแปดบท ใช้สวดสรรเสริญชัยชนะแปดประการที่พระสมณโคดมทรงมีเหนือมนุษย์ และอมนุษย์ด้วยธรรมานุภาพ

พาหุงสะหัส สะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
ครีเมขะลัง อุทิตะโฆ ระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

มาราติเร กะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง
ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง
ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

กัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะยะกายะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกาวาทะเกตุง
วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง
พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฉฐะคาถา โย
วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ
โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ

บทสวดมนต์แผ่เมตตาให้แก่ตนเอง

บทสวดมนต์แผ่เมตตาให้แก่ตนเอง

บทสวดแผ่เมตตาให้กับตัวเอง เพื่อให้เรามีความสุข พ้นจากความทุกข์ ความลำบาก และอุปสรรคต่าง ๆ ทั้งปวง

อะหัง สุขิโต โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข

อะหัง นิททุกโข โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากทุกข์

อะหัง อเวโร โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวร

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบาก

อะหัง อะนีโฆ โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสรรค

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ
จงรักษาตนให้มีความสุขตลอดกาลนานเทอญ

บทสวดมนต์แผ่เมตตาให้แก่ผู้อื่น

บทสวดมนต์แผ่เมตตาให้แก่ผู้อื่น

บทสวดแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ เพราะอาหารที่เราได้กินก็มาจากเนื้อสัตว์ต่าง ๆ ดังนั้นเราจึงต้องแผ่เมตตาให้สัตว์เหล่านี้ด้วย เพราะวิญญาณสัตว์เหล่านี้จะได้ไปสู่สุคติ ไม่อาศัยอยู่ในตัวเรา เราจะได้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากโรคเวรโรคกรรมที่ไม่สามารถรักษาได้

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกข์
เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด
อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด
อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด
อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ
รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยสิ้นเถิด

บทสวดมนต์แผ่ส่วนบุญส่วนกุศล

บทสวดมนต์แผ่ส่วนบุญส่วนกุศล

บทสวดแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับพ่อแม่ ญาติพี่น้อง ครูอาจารย์ เทวดา เปรต เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้มีความสุขกันถ้วนหน้า

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร
อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา
อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา
อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา
อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี
อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา

จบไปแล้วสำหรับบทสวดมนต์ก่อนนอนยอดฮิตที่ Wongnai เอามาฝากทุกคนกัน บอกเลยว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการสวดมนต์ไหว้พระเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับทางจิตใจ ทุกคนสามารถเลือกสวดมนต์ได้ตามความชอบและความสบายใจ จะสวดมากหรือสวดน้อยขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลเลยนะ ไม่มีผิดและไม่มีถูก บทสวดมนต์ก่อนนอนทั้งหมดที่เราลิสต์มาให้เป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์เบื้องต้นเท่านั้น ทุกคนไม่จำเป็นต้องสวดตามไกด์ไลน์เป๊ะ ๆ แต่ขอแค่ให้ทุกคนมีจิตใจที่บริสุทธิ์และความตั้งใจที่ดี แค่นี้ทุกคนก็ได้รับอานิสงส์จากการสวดมนต์ไหว้พระแล้วค่ะ

ติดตามบทความที่เกี่ยวข้องต่อได้ที่