บทสวดมนต์อิติปิโส เสริมดวงชะตา คุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย
  1. บทสวดมนต์อิติปิโส เสริมดวงชะตา คุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย

บทสวดมนต์อิติปิโส เสริมดวงชะตา คุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย

รวมบทสวดอิติปิโสทั้งแบบย่อและแบบเต็ม ช่วยสะเดาะเคราะห์ เสริมสิริมงคลและดวงชะตา รวมถึงช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัย นอกจากนี้ยังได้ฝึกสมาธิ มีจิตใจสงบสุขอีกด้วย
writerProfile
26 ส.ค. 2021 · โดย

อย่างที่เพื่อน ๆ ทราบกันดีว่า การสวดมนต์เป็นสิ่งที่ผูกพันกับคนไทยมานาน เพราะนอกจากจะช่วยให้จิตใจสงบสุขแล้ว ยังเป็นการฝึกสมาธิไปในตัว วันนี้ Wongnai จึงนำ “บทสวดอิติปิโส” บทสวดมนต์ทีหลาย ๆ คนคุ้นเคยมาฝาก งานนี้เรารวบรวมมาให้ทั้งแบบย่อและแบบเต็ม สวดแล้วจิตใจสงบสุข ช่วยสะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตาและความเป็นสิริมงคล แถมคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยอีกด้วยนะ

บทสวดมนต์อิติปิโส เสริมดวงชะตา คุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย

ก.ความเป็นมาของบทสวดอิติปิโส

ความเป็นมาของบทสวดอิติปิโส

ชื่อ “บทสวดอิติปิโส” มีที่มาจากคำว่า “อิติปิโส” ซึ่งเป็น 4 คำแรกของบทสวดมนต์ในบทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย ประกอบด้วย 3 ท่อนคือ

  • ท่อนที่ 1 บทสรรเสริญพระพุทธคุณ ขึ้นต้นว่า “อิติปิโส...”
  • ท่อนที่ 2 บทสรรเสริญพระธรรมคุณ ขึ้นต้นว่า “สวากขาโต...”
  • ท่อนที่ 3 บทสรรเสริญพระสังฆคุณ ขึ้นต้นว่า “สุปะฏิปันโน...”

บทสวดดังกล่าวนี้เปรียบเสมือนการนำถ้อยคำสำคัญของพระพุทธองค์มารวมไว้เป็นหนึ่งเดียว ซึ่งจะมีความศักดิ์สิทธิ์และมีอานิสงส์สูงสุด เมื่อสวดบทสรรเสริญพระรัตนตรัยจบแล้ว มักจะนิยมสวดบทอื่น ๆ ต่อ เช่น บทสวดคาถาบูชาพระประจำวันเกิด บทสวดพุทธชัยมงคลคาถา หรือบทสวดชัยปริตร เป็นต้น

ข.อานิสงส์ของบทสวดอิติปิโส

อานิสงส์ของบทสวดอิติปิโส

ตามความเชื่อที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน เชื่อว่าการสวดบทสวดอิติปิโสจะช่วยทำให้มีสมาธิ จิตใจสงบ เสริมกำลังใจ ทำให้แน่วแน่ เข้มแข็ง และกล้าหาญ เมื่อครั้งที่จะต้องเดินไปทางหรือค้างแรมในสถานที่ต่างถิ่นหรือสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย นอกจากนี้ บทสวดอิติปิโสจะช่วยคุ้มครองป้องกันอันตรายจากภยันตรายทางอากาศ แต่ในปัจจุบันนิยมสวดเพื่อสะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตาและความเป็นสิริมงคล ป้องกันอันตราย รวมถึงคุ้มครองให้แคล้วคลาดในด้านอื่น ๆ เช่นกัน

ค.บทสวดอิติปิโสควรสวดตอนไหนและสวดกี่จบ

บทสวดอิติปิโสควรสวดตอนไหนและสวดกี่จบ

การสวดบทอิติปิโสสามารถสวดได้ตลอดเวลา ไม่มีข้อกำหนด จะสวดตอนเช้าเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนออกจากบ้าน หรือสวดก่อนนอนเพื่อให้จิตใจสงบสุขและนอนหลับสบายก็ได้เช่นกัน

แต่ตามความเชื่อส่วนใหญ่เชื่อว่ายิ่งสวดมากเท่าไหร่จะยิ่งดีต่อตนเอง *โดยบางคนเลือกสวดวันละ 3 จบ 9 จบ ตามเลขมงคล และ 108 จบ ตามเลขกำลังนพเคราะห์รวมกันทั้งหมด บางคนเลือกสวดตามอายุตนเอง หรือบางคนเลือกสวดเพิ่มอีก 1 จบ เพื่อความเป็นสิริมงคล เชื่อว่าจะต่อชะตาอายุตนเองก็ได้

ในส่วนของความยาวของการสวดบทสวดอิติปิโสนั้น จะสวดบทสวดอิติปิโสแบบย่อก็ได้ แต่ถ้าใครมีเวลาและต้องการสวดบทสวดอิติปิโสแบบยาวก็ได้เช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคน เพียงแค่ตั้งใจและตั้งสมาธิให้แน่วแน่ก็เพียงพอ

ง.บทสวดอิติปิโสแบบย่อ

บทสวดอิติปิโสแบบย่อ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
อะนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

คำแปลบทสวดอิติปิโสแบบย่อ

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่า เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์

จ.บทสวดอิติปิโสแบบเต็ม

บทสวดอิติปิโสแบบเต็ม

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุขโต โลกะวิทู
อนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก
โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐปุริสปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

คำแปลบทสวดอิติปิโสแบบเต็ม

คำแปลบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่า เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์

คำแปลบทสวดสรรเสริญพระธรรมคุณ

พระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง
เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน

คำแปลบทสวดสรรเสริญพระสังฆคุณ

สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้ว
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้ว
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้ว
ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ แห่งบุรุษสี่คู่ นับเรียงตัวได้แปดบุรุษ นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา เป็นผู้ควรแก่สักการะที่จัดไว้ต้อนรับ เป็นผู้ควรแก่ทักษิณาทาน
เป็นผู้ควรแก่การทำอัญชลี เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า

จบกันไปแล้วกับ “บทสวดอิติปิโส” ที่ Wongnai นำมาฝาก สำหรับการสวดมนต์เป็นอีกทางหนึ่งในการเสริมสร้างบุญกุศลและเป็นที่พึ่งทางจิตใจของใครหลาย ๆ คน ซึ่งสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อและความศรัทธาของแต่ละบุคคล เพียงแค่มีใจที่บริสุทธิ์ ตั้งสมาธิและแน่วแน่ในการสวดมนต์ก็จะได้รับอานิสงส์จากการสวดบทสวดอิติปิโสแล้วค่ะ

ติดตามบทความที่เกี่ยวข้องต่อได้ที่