รวมบทสวดมนต์ข้ามปีที่บ้าน สร้างอานิสงค์เสริมสิริมงคลรับปี 2564
  1. รวมบทสวดมนต์ข้ามปีที่บ้าน สร้างอานิสงค์เสริมสิริมงคลรับปี 2564

รวมบทสวดมนต์ข้ามปีที่บ้าน สร้างอานิสงค์เสริมสิริมงคลรับปี 2564

รวมบทสวดมนต์ข้ามปี 2563 เข้าสู่ปี 2564 สวดแล้วดี ช่วยเสริมสิริมงคล เสริมดวง และสร้างอานิสงค์ให้ชีวิตรุ่งเรือง เป็นการส่งท้ายปีและเริ่มต้นปีใหม่ด้วยศีลกับธรรมะ~
writerProfile
25 ธ.ค. 2020 · โดย

ในที่สุดเราก็ได้เดินทางมาถึงหน้าสุดท้ายของปี 2563 กันแล้ว อีกไม่นานก็จะเริ่มต้นเข้าสู่ปี 2564 อย่างสมบูรณ์ วันนี้ Wongnai จึงอยากชวนเพื่อน ๆ ไปเริ่มต้นสิ่งดี ๆ รับปี 2564 กัน! กับ “บทสวดมนต์ข้ามปีที่บ้าน” สวดแล้วดี ช่วยเสริมสิริมงคล เสริมดวง และสร้างอานิสงค์ต่าง ๆ ให้กับชีวิต บวกกับสถานการณ์ COVID-19 ตอนนี้ ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อน ๆ ก็สามารถปรับมาสวดที่บ้านกันได้ ใครที่มีเรื่องกังวลกับสถานการณ์ต่าง ๆ อยู่ ได้ลองสวดแล้วต้องสบายจิตสบายใจขึ้นอย่างแน่นอน~

ทำไมต้องสวดมนต์ข้ามปี

ช่วงเวลาขึ้นปีใหม่ถือเป็นช่วงเวลาที่ดี ดังนั้นการสวดมนต์ข้ามปี จึงเหมือนการสร้างสิ่งดี ๆ สร้างอานิสงค์ และสร้างสิริมงคลในช่วงขึ้นปีใหม่ เพื่อให้มีแต่สิ่งดี ๆ เกิดขึ้นไปตลอดทั้งปีหน้า อีกทั้งเป็นการทำให้ร่างกายเกิดสารสื่อประสาทสมดุล ช่วยให้จิตใจสงบ มีสติ ใจเย็น สามารถพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างละเอียดรอบคอบ และเป็นการระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ สิ่งดี ๆ อันเป็นกุศล นำไปสู่ศีล สมาธิ และปัญญาในการดำเนินชีวิตอีกด้วย

สวดมนต์ข้ามปีช่วยเรื่องอะไร

ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าการสวดมนต์ข้ามปี คือการส่งท้ายและเริ่มต้นใหม่ด้วยศีลกับธรรม ก่อให้เกิดบุญใหญ่กับชีวิต ทั้งทางกาย ทางจิต และทางปัญญา ส่งผลให้ได้พบสิ่งที่เป็นมงคลตลอดทั้งปี นอกจากนี้ ยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจ ช่วยให้ลดความเสี่ยงจากอบายมุข อุบัติเหตุ และความชั่วร้ายทั้งปวงอีกด้วย

สวดมนต์ข้ามปีที่บ้านได้ไหม

การสวดมนต์สามารถทำได้ทุกที่ ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องสวดมนต์แค่ที่วัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เท่านั้น แต่แนะนำว่าเวลาสวดมนต์ควรทำในสถานที่ที่มีความเงียบสงบ และควรสวดมนต์ด้วยความตั้งมั่นและตั้งใจ เพื่อจะได้ส่งพลังเสียงไปยังเหล่าทวยเทพเทวดาทราบและให้ท่านช่วยอวยพรสิ่งดี ๆ ให้กับเรา

รวมบทสวดมนต์ข้ามปีต่าง ๆ

*ก่อนเริ่มต้นสวดมนต์ไหว้พระ ให้ทุกคนน้อมระลึกถึงพระรัตนตรัยกราบบูชาพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ก่อน แล้วจึงค่อยเริ่มกล่าวบทสวดมนต์อื่น ๆ ตามปกติ

บทที่ 1 คำบูชาพระรัตนตรัย (พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์)

คำบูชาพระรัตนตรัย (พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์)

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ

บทที่ 2 บทกราบบูชาพระรัตนตรัย (พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์)

บทกราบบูชาพระรัตนตรัย (พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์)

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

บทที่ 3 บทสวดนมัสการพระพุทธเจ้า

บทสวดนมัสการพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)

บทที่ 4 บทสวดมนต์สมาทานศีล 5 (บทสวดศีล 5)

บทสวดมนต์สมาทานศีล 5 (บทสวดศีล 5)

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

บทที่ 5 บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย

*ช่วยสร้างอานิสงส์ในทุก ๆ เรื่อง

บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย

บทพระพุทธคุณ

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
วิชา จะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถา
เทวมนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ

บทพระธรรมคุณ

สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม
สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก
โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติ

บทพระสังฆคุณ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทังจัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

บทที่ 6 บทมงคลสูตร

*ช่วยป้องกันอันตราย เพิ่มสิริมงคลรับปีใหม่

บทมงคลสูตร

อะเสวะนา จะ พาลานัง ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา
ปูชา จะ ปูชะนียานัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง

ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา
อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง

พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ วินะโย จะ สุสิกขิโต
สุภาสิตา จะ ยา วาจา เอตัมมังคะละมุตตะมัง

มาตาปิตุอุปัฏฐานัง ปุตตะทารัสสะ สังคะโห
อะนากุลา จะ กัมมันตา เอตัมมังคะละมุตตะมัง

ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ ญาตะกานัญจะ สังคะโห
อะนะวัชชานิ กัมมานิ เอตัมมังคะละมุตตะมัง

อาระตี วิระตี ปาปา มัชชะปานา จะ สัญญะโม
อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ เอตัมมังคะละมุตตะมัง

คาระโว จะ นิวาโต จะ สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตา
กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง

ขันตี จะ โสวะจัสสะตา สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง
กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา เอตัมมังคะละมุตตะมัง

ตะโป จะ พ๎รัห๎มะจะริยัญจะ อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง
นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง

ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ
อะโสกัง วิระชัง เขมัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง

เอตาทิสานิ กัต์วานะ สัพพัตถะมะปะราชิตา
สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติ

บทที่ 7 บทโพชฌังคปริตร

*ช่วยให้หายจากโรคภัย มีสุขภาพดีต้อนรับปีใหม่

บทโพชฌังคปริตร

โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา
วิริยัมปีติปัสสัทธิ โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร
สะมาธุเปกขะโพชฌังคา สัตเต เต สัพพะทัสสินา
มุนินา สัมมะทักขาตา ภาวิตกา พะหุลีกะตา
สังวัตตันติ อะภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิย
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต สัพพะทา

เอกัสะมิง สะมะเย นาโถ โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง
คิลาเน ทุกขิเต ทิสะวา โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ
เต จะ ตัง อะภินันทิตะวา โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา

เอกะทา ธัมมะราชาปิ เคลัญเญนาภิปีฬิโต
จุนทัตเถเรนะ ตัญเญนะ ภะนาเปตะวานะ สาทะรัง
สัมโมทิตะวา จะ อาพาธา ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหนตุ สัพพะทา

ปะหีนา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมปิ มะเหสินัง
มัคคาหะตะกิเลสาวะ ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา

บทที่ 8 บทพุทธชัยมงคลคาถา

*ช่วยให้ชนะอุปสรรคทั้งปวง พบความสำเร็จในปีใหม่

บทพุทธชัยมงคลคาถา

พาหุงสะหัส สะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
ครีเมขะลัง อุทิตะโฆ ระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

มาราติเร กะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง
ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง
ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

กัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะยะกายะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกาวาทะเกตุง
วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง
พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฉฐะคาถา โย
วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ
โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ

บทที่ 9 บทแผ่เมตตาต่าง ๆ

บทแผ่เมตตา

บทสวดแผ่เมตตาให้แก่ตัวเราเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

อะหัง นิททุกโข โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์

อะหัง อะเวโร โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ
ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พันจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด

บทสวดแผ่เมตตาทั่วไป

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวราโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อัพยาปัชฌาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล

กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตา ปิตะโร
(ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า จงมีความสุข)

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
(ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุข)

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจะริยานังโหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจะริยา
(ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า จงมีความสุข)

อิทัง สัพพะ เทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา
(ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข)

อิทัง สัพพะ เปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา
(ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข)

อิทัง สัพพะ เวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี
(ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข)

อิทัง สัพพะ สัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา
(ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข)

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ สำหรับบทสวดมนต์ข้ามปีต่าง ๆ ที่ Wongnai นำมาแชร์กัน สวดตามได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ได้สวดมนต์ข้ามปีกันไปแล้ว ก็อย่าลืมสวดมนต์ในชีวิตประจำวันกันอย่างสม่ำเสมอด้วยนะ จะได้เป็นการบำเพ็ญภาวนาเสริมสิริมงคลในทุก ๆ วันอย่างต่อเนื่อง จะเป็น บทสวดมนต์ก่อนนอน หรือ บทสวดพระคาถาชินบัญชร ก็ดี เลือกสวดได้ตามความชอบและความสบายใจเลย

ติดตามบทความที่เกี่ยวข้องต่อได้ที่