บทสวดมนต์ประจำวันเกิด เสริมสิริมงคล ช่วยให้ปราศจากทุกข์ภัย
  1. บทสวดมนต์ประจำวันเกิด เสริมสิริมงคล ช่วยให้ปราศจากทุกข์ภัย

บทสวดมนต์ประจำวันเกิด เสริมสิริมงคล ช่วยให้ปราศจากทุกข์ภัย

รวมบทสวดมนต์ประจำวันเกิดทั้ง 7 วัน ช่วยเสริมสิริมงคล เสริมดวง เพิ่มความมั่นใจ อีกทั้งช่วยให้พ้นทุกข์โศกโรคภัย สามารถสวดได้ทุกวัน ยิ่งสวดยิ่งดีกับตัวเอง~
writerProfile
24 ธ.ค. 2020 · โดย

เคยไหมครับที่ในบางวัน เราจะรู้สึกจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว หยิบจับหรือจะทำอะไรก็ดูจะไม่เป็นดั่งใจหวังไปเสียหมด บางทีคุณอาจจะต้องการอะไรมาคอยยึดเหนี่ยวจิตใจอยู่ก็ได้ วันนี้ทาง Wongnai ก็เลยจะพาคุณผู้อ่านมาสวดมนต์ ทำจิตใจให้ผ่องใสกันครับ แต่จะสวดมนต์เฉย ๆ อะไรก็ได้ ก็เห็นจะไม่น่าสนใจ เรามาสวดมนต์เรียกสติ เป็นสิริมงคล แล้วยังพาเราพ้นภัยตามวันเกิดของคุณผู้อ่านกันดูดีกว่า

บทสวดมนต์สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์

ด้วยความที่คนเกิดวันอาทิตย์ก็จะสัมพันธ์ไปกับดวงอาทิตย์ ทำให้คนเกิดวันนี้มักจะเป็นคนที่โดดเด่นกว่าใคร ๆ โดยเฉพาะในเรื่องการงาน เป็นคนจริงจัง ขยันขันแข็ง พอผสมโรงเข้าด้วยกันแล้ว ทำให้ประสบความสำเร็จได้ แต่แน่นอน การทำตัวเด่นย่อมเป็นภัยกับตัวเอง จึงแนะนำให้สวดบท “พระคาถารัตนสูตร” ที่ช่วยให้พ้นภัย โดยเฉพาะจากโรคภัยไข้เจ็บที่อาจมากับการโหมงานหนัก

บทสวดพระคาถารัตนสูตร

พระคาถารัตนสูตร (1)
พระคาถารัตนสูตร (2)

ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานี ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข สัพเพ วะ ภูตา สุมะนา
ภะวันตุ อะโถปิ สักกัจะ สุณันตุ ภาสิตัง ตัสมา หิ ภูตา นิสาเมถะ สัพเพ เมตตัง
กะโรถะ มานสียา ปะชายะ ทิวา จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิง ตัสมา หิ เน รักขะถะ อัปปะมัตตา

ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา สัคเคส วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง นะ ใน สะมัง
อัตติ ตะถาคะเตนะ อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง ยะทัชฌะคา สักยะมุนี สะมาหิโต นะ เตนะ
ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง สะมาธิมานันตะริกัญญะมาตุ สะมาธินา เตนะ
สะโม นะ วิชชะติ อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

เย ปคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐา จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ เต ทักขิเณยยา
สุคะตัสสะ สาวะกา เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ เต
ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคัยหะ ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง
ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ ยะถินทะขีโล ปะฐะวิง สิโต สิยา
จะตุพภิ วาเตภิ อะสัมปะกัมปิโย ตะกูปะมัง สัปปุริสัง วะทามิ

เย อะริยะสัจจานิ อะเวจจะ ปัสสะติ อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ
สุวัตถิ โหตุ ฯ เย อะริยะสัจจานิ วิภาวะยันติ คัมภีระปัญเญนะ สุเทสิตานิ กิญจาปิ
เต โหนติ ภุสัปปะมัตตา นะ เต ภะวัง อัฏฐะมะมาทิยันติ อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

สะหาวัสสะ ทัสสะนะสัมปะทายะ ตะยัสสุ ธัมมา ชะหิตา ภะวันติ สักกายะทิฏฐิ
วิจิกิจฉิตัญจะ สีลัพพะตัง วาปี ยะทัตถิ กิญจิ จะตูหะปาเยหิ จะ วิปปะมุตโต ฉะ
จาภิฐานานิ อะภัพโพ กาตุง อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

กิญจาปิ โส กัมมัง กะโรติ ปาปะตัง กาเยนะ วาจายุทะ เจตะสา วา อะภัพโพ
โส ตัสสะ ปะฏิจฉะทายะ อะภัพพะตา ทิฏฐะปะทัสสะ วุตตา อิทัมปิ
สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

วะนัปปะคุมเพ ยะถา ผุสสิตัคเค คิมหานะมาเส ปะฐะมัสมิง คิมเห ตะถูปะมัง
ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ นิพพานะคามิง ปะระมัง หิตายะ อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง
ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ วะโร วะรัญญู วะระโท วะราหะโร อะนุตตะโร
ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัสมิง เต ขีณะพีชา
อะวิรุฬหิฉันทา นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

ยานธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง พุทธัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ
ยานธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง ธัมมัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ
ยานธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข เตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง สังฆัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ

บทสวดมนต์สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์

คนเกิดวันจันทร์เป็นคนน่ารัก ขี้เกรงใจ ขี้น้อยใจ แต่ก็มักจะคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นเสมอ แอบชอบใครจะไม่พูดตรง ๆ แต่จะเป็นคนที่กระทำให้เห็นมากกว่า ทำให้เป็นคนที่มีเสน่ห์ มีแต่คนอยากเข้าหา แต่ก็ใช่ว่าคนที่เข้ามาหาจะเป็นคนดีทั้งหมด จึงแนะนำให้สวด “ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก” เพื่อเสริมดวงและโชคลาภ แถมยังคุ้มกันภัยให้อีกด้วย

บทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (ฉบับย่อ)

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (1)
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (2)
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (3)

*เริ่มต้นให้สวดนะโม 3 จบ แล้วจึงเริ่มสวดบทยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง วะตะ โส ภะคะวา
อิติปิ โส ภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ วะตะ โส ภะคะวา
อิติปิ โส ภะคะวา วิชชาจะระณะ สัมปันโน วะตะ โส ภะคะวา
อิติปิ โส ภะคะวา สุคะโต วะตะ โส ภะคะวา
อิติปิ โส ภะคะวา โลกะวิทู วะตะ โส ภะคะวา
อะระหันตัง สะระณัง คัจฉามิ
อะระหันตัง สิระสา นะมามิ
สัมมาสัมพุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
สัมมาสัมพุทธัง สิระสา นะมามิ
วิชชาจะระณะสัมปันนัง สะระณัง คัจฉามิ
วิชชาจะระณะสัมปันนัง สิระสา นะมามิ
สุคะตัง สะระณัง คัจฉามิ
สุคะตัง สิระสา นะมามิ
โลกะวิทัง สะระณัง คัจฉามิ
โลกะวิทัง สิระสา นะมามิ

อิติปิ โส ภะคะวา อะนุตตะโร วะตะ โส ภะคะวา
อิติปิ โส ภะคะวา ปุริสะทัมมะสาระถิ วะตะ โส ภะคะวา
อิติปิ โส ภะคะวา สัตถา เทวะมะนุสสานัง วะตะ โส ภะคะวา
อิติปิ โส ภะคะวา พุทโธ วะตะ โส ภะคะวา
อะนุตตะรัง สะระณัง คัจฉามิ
อะนุตตะรัง สิระสา นะมามิ
ปุริสะทัมมะสาระถิ สะระณัง คัจฉามิ
ปุริสะทัมมะสาระถิ สิระสา นะมามิ
สัตถา เทวะมะนุสสานัง สะระณัง คัจฉามิ
สัตถา เทวะมะนุสสานัง สิระสา นะมามิ
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
พุทธัง สิระสา นะมามิ อิติปิ โส ภะคะวา

อิติปิ โส ภะคะวา รูปะขันโธ อะนิจจะลักขะณะปาระมิ จะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา เวทะนาขันโธ อะนิจจะลักขะณะปาระมิ จะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สัญญาขันโธ อะนิจจะลักขะณะ ปาระมิ จะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สังขาระขันโธ อะนิจจะลักขะณะปารมิ จะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา วิญญาณะขันโธ อะนิจจะลักขะณะปาระมิ จะ สัมปันโน

อิติปิ โส ภะคะวา ปะฐะวีธาตุสะมาธิญาณะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อาโปธาตุสะมาธิญาณะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา เตโชธาตุสะมาธิญาณะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา วาโยธาตุสะมาธิญาณะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อากาสะธาตุสะมาธิญาณะ สัมปันโน
อิติปิโส ภะคะวา วิญญาณะธาตุสะมาธิญาณะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา จักกะวาฬะธาตุสะมาธิญาณะ สัมปันโน

อิติปิ โส ภะคะวา จาตุมมะหาราชิกา ธาตุสะมาธิญาณะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ตาวะติงสาธาตุสะมาธิญาณะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ยามาธาตุสะมาธิญาณะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ตุสิตาธาตุสะมาธิญาณะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา นิมมานะระตีธาตุสะมาธิญาณะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีธาตุสะมาธิญาณะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา กามาวะจะระธาตุสะมาธิญาณะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา รูปาวะจะระธาตุสะมาธิญาณะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อะรูปาวะจะระธาตุสะมาธิญาณะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา โลกุตตะระธาตุสะมาธิญาณะ สัมปันโน

อิติปิ โส ภะคะวา ปะฐะมะฌานะธาตุสะมาธิ-ญาณะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ทุติยะฌานะธาตุสะมาธิญาณะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ตะติยะฌานะธาตุสะมาธิญาณะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา จะตุตถะฌานะธาตุสะมาธิญาณะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปัญจะมะฌานะธาตุสะมาธิญาณะ สัมปันโน

อิติปิ โส ภะคะวา อากาสานัญจายะตะนะธาตุสะมาธิญาณะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา วิญญานัญจายะตะนะธาตุสะมาธิญาณะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อากิญจัญญายะตะนะธาตุสะมาธิญาณะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา เนวะสัญญานาสัญญายะตะนะธาตุสะมาธิญาณะ สัมปันโน

อิติปิ โส ภะคะวา โสตาปัตติมัคคะธาตุสะมาธิญาณะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สะกิทาคามิมัคคะธาตุสะมาธิญาณะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อะนาคามิมัคคะธาตุสะมาธิญาณะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัตตะมัคคะธาตุสะมาธิญาณะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา โสตาปัตติผะละธาตุสะมาธิญาณะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สะกิทาคามิผะละธาตุสะมาธิญาณะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อะนาคามิผะละธาตุสะมาธิญาณะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัตตะผะละธาตุสะมาธิญาณะ สัมปันโน

กุสะลา ธัมมา อิติปิ โส ภะคะวา อะอา ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ชัมพู ทีปัญจะ อิสสะโร กุสะลา ธัมมา นะโม พุทธายะนะโม ธัมมายะ นะโม สังฆายะ
ปัญจะ พุทธา นะมามิหัง อา ปา มะ จุ ปะ ที มะ สัง อัง ขุ สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ อุปะสะชะสะเหปาสายะโส
โส โส สะ สะ อะ อะ อะ อะ นิ เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา วิ เว อะ สัง วิ สุ โล
ปุ สะ พุ ภะ อิสวาสุ สุสวาอิ กุสะลา ธัมมา จิตติวิอัตถิ
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง อะอา ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ สาโพธิปัญ จะ อิสสะโร ธัมมา
กุสะลา ธัมมา นันทะวิวังโก อิติ สัมมาสัมพุทโธ สุคะลาโน ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

(กราบ 3 ครั้ง)

บทสวดมนต์สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร

คนที่เกิดวันอังคาร เป็นคนมีเสน่ห์เหลือล้น เข้าทำนอง คารมเป็นต่อ รูปหล่อเป็นรอง เห็นภายนอกซื่อ ๆ แต่จริง ๆ แล้วรอบรู้และฉลาดมาก ปกติเป็นคนสุภาพ แต่ถ้าโมโหขึ้นมา คำด่าจะบาดลึกไปถึงกระดูกดำได้เลย เห็นแรง ๆ แบบนี้ จึงเหมาะจะสวด “บทชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา)” เพื่อเป็นการดับร้อน หลีกหนีจากภัยที่อาจก่อกำเนิดจากตัวเราเอง

บทสวดชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา)

บทชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา) (1)
บทชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา) (2)

*เริ่มต้นให้สวดนะโม 3 จบ แล้วจึงเริ่มสวดบทไตรสรณคมน์ ตามด้วยบทสวดอิติปิโส จากนั้นสวดบทชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา)

พาหุงสะหัส สะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
ครีเมขะลัง อุทิตะโฆ ระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

มาราติเร กะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง
ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง
ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

กัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะยะกายะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกาวาทะเกตุง
วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง
พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฉฐะคาถา โย
วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ
โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ

มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลัง
ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวัฑฒะโน เอวัง ตวัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล อะปะราชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร อะภิเสเก สัพพะ พุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติฯ สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัมหมะจาริสุ ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณิธีเต ปะทักขิณา ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต

บทสวดมนต์สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธ

คนเกิดวันพุธ เป็นคนฉลาดหลักแหลม ถ้าเชี่ยวชาญด้านไหนก็จะเก่งและก้าวหน้าไปที่ด้านนั้นเป็นอย่างดี เป็นคนโลกส่วนตัวสูง จะเจริญก้าวหน้าได้ด้วยลำแข้งตัวเองล้วน ๆ ด้วยความที่เก่งรอบด้านแบบนี้นี่เอง ใครก็มาทำอะไรคุณไม่ได้ นอกจากคุณทำตัวเอง บทสวดที่แนะนำคือ “บทสวดธรรมจักร” ที่จะเสริมดวงในเรื่องของหน้าที่การงานให้รุ่งเรือง ปลดเปลื้องทุกข์ภัยต่าง ๆ

บทสวดธรรมจักร

บทสวดธรรมจักร (1)
บทสวดธรรมจักร (2)

*เริ่มต้นให้สวดนะโม 3 จบ แล้วจึงเริ่มสวดบทธรรมจักร

ภุมมานัง เทวานัง สัททัง สุตวา
จาตุมมะหาราชิกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง จาตุมมะหาราชิกานัง เทวานัง สัททัง สุตวา
ตาวะติงสา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ตาวะติงสานัง เทวานัง สัททัง สุตวา
ยามา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ยามานัง เทวานัง ตุสิตา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ตุสิตานัง เทวานัง สัททัง สุตวา
นิมมานะระตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง นิมมานะระตีนัง เทวานัง สัททัง สุตวา ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี เทวา 

สัททะ มะนุสสาเวสุง ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีนัง เทวานัง สัททัง สุตวา
พรหมะกายิกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง พรหมะกายิกานัง เทวานัง สัททัง สุตวา
พรหมะปาริสัชชา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง พรหมะปาริสัชชานัง เทวานัง สัททัง สุตวา
พรหมะปุโรหิตา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง พรหมะปุโร หิตานัง เทวานัง สัททัง สุตวา
มะหาพรหมา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง มะหาพรหมานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

ปะริตตาภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ปะริตตาภานัง เทวานัง สัททัง สุตวา
อัปปะมาณาภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง อัปปะมาณาภานัง เทวานัง สัททัง สุตวา
อาภัสสะระ เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง อาภัสสะรานัง เทวานัง สัททัง สุตวา
ปะริตตะสุภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ปะริตตะสุภานัง เทวานัง สัททัง สุตวา
อัปปะมาณะสุภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง อัปปะมาณะสุภานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

สุภะกิณหะกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง สุภะกิณหะกานัง เทวานัง สัททัง สุตวา
อสัญญะสัตตา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง อสัญญะสัตตานัง เทวานัง สัททัง สุตวา
เวหัปผะลา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง เวหัปผะลานัง เทวานัง สัททัง สุตวา
อะวิหา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง อะวิหานัง เทวานัง สัททัง สุตวา
อะตัปปา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง อะตัปปานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

สุทัสสา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง สุทัสสานัง เทวานัง สัททัง สุตวา
สุทัสสี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง สุทัสสีนัง เทวานัง สัททัง สุตวา
อะกะนิฏฐะกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน มิคะทาเย อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง อัปปะฏิวัตติยัง
สะมะเณนะ วา พราหมะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา พรหมุนา วา เกนะจิ วา โลกัสสะมินติ

บทสวดมนต์สำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี

คนเกิดวันพฤหัสบดี ดูภายนอก คนอาจมองว่าคุณหยิ่ง แต่จริง ๆ แล้วเป็นคนใจกว้างมีเมตตา เก็บความรู้สึกเก่ง มีเหตุมีผล แถมมีบุคลิกดูน่าเชื่อถือ เป็นที่พึ่งพาของคนรอบข้างได้ดี ชาวพฤหัสบดีนั้นแพ้ภัยตัวเองในด้านความรู้สึก การสวดบท “คาถามงคลจักรวาล 8 ทิศ” จึงน่าจะช่วยเรียกสติ และช่วยคุ้มครองภัยรอบด้านได้

บทสวดคาถามงคลจักรวาล 8 ทิศ

คาถามงคลจักรวาล 8 ทิศ

*เริ่มต้นให้สวดนะโม 3 จบ แล้วจึงเริ่มสวดบทคาถามงคลจักรวาล 8 ทิศ

อิมัสมิง มงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ ประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น
มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่ว อะนัตตา ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา
สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ พุทธะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ

อิมัสมิง มงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ ประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น
มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่ว อะนัตตา ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา
สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ ธัมมะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ

อิมัสมิง มงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ ประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น
มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่ว อะนัตตา ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา
สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ ปัจเจกะพุทธะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ

อิมัสมิง มงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ ประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น
มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่ว อะนัตตา ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา
สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ สังฆะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ

มงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ ประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่ว

บทสวดมนต์สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์

คนเกิดวันศุกร์ เป็นคนรักอิสระ กินง่าย อยู่ง่าย ไม่จุกจิก อินดี้ ปากไม่ตรงกับใจ แต่เป็นคนนิสัยดี มีโลกส่วนตัวและกำแพงสูงมาก เป็นคนไม่มั่นใจในตัวเอง แต่รักเดียวใจเดียวอย่าบอกใครเลย แนะนำให้สวด “บทมหาเมตตาใหญ่” เพื่อเป็นการนำพาโชคลาภดี ๆ มีเทวดาห้อมล้อมคุ้มภัย และเป็นที่รักของคนทุกคน

บทสวดมหาเมตตาใหญ่

บทมหาเมตตาใหญ่

*เริ่มต้นให้สวดนะโม 3 จบ แล้วจึงเริ่มสวดบทมหาเมตตาใหญ่

เอวัมเม สุตังฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา
สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน
อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเมฯ
ตัตตระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ
ภิกขะโวติ ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะวะโต
ปัจจัสโสสุงฯ ภะคะวา เอตะทะโวจะ

เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา
อาเส วิตายะ ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ
ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ
ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ
เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขาฯ
กะตะเม เอกาทะสะ

สุขัง สุปะติ
สุขัง ปะฏิพุชฌะติ
นะ ปาปะกัง สุปินัง ปัสสะติ
มะนุสสานัง ปิโย โหติ

อะมะนุสสานัง ปิโย โหติ
เทวะตา รักขันติ
นาสสะ อัคคิ วาวิสัง วา สัตถัง วา กะมะติ
ตุวะฏัง จิตตัง สะมาธิยะติ
มุขะวัณโณ
อะสัมมุฬฬะโห กาลัง กะโรติ
อุตตะริง อัปปะฏิวิชฌันโต พรหมมะโลกูปะโค โหติ

เมตตายะภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ
ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ
วัตถุกะตายะ อะนุฏิฐิตายะ ปะริจิตายะ
สุสะมารัทธายะ อิเม เอกาทะสานิสังสา
ปาฏิกังขา

อัตถิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ
อัตถิ โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ
อัตถิ ทิสา ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ
กะตีหากาเรหิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ
กะตีหากาเรหิ โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ
กะตีหาการเรหิ ทิสา ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ
ปัญจะหากาเรหิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุติ
สัตตะหากาเรหิ โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ
ทะสะหากาเรหิ ทิสา ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ
กะตะเมหิ ปัญจะหากาเรหิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ

บทสวดมนต์สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์

คนเกิดวันเสาร์ ขึ้นชื่อว่าเป็นคนดวงแข็งดวงเหวี่ยงแรง อุปนิสัยคือจะเป็นคนลึกลับเข้าใจยากที่สุดในเจ็ดวัน มีเพื่อนมากมายแต่ภายในใจกลับเป็นคนขี้เหงา ดูเหมือนจะเข้มแข็งแต่จริง ๆ แล้ว เป็นคนอ่อนไหวง่าย เป็นคนเก่งทำเรื่องยาก ๆ ได้ แต่พอเจอเรื่องง่ายดันไปไม่ถูก เหมาะจะสวด “พระคาถาชินบัญชร” ที่ช่วยคุ้มครองขจัดภัยได้ เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่เหมาะกับคนดวงเหวี่ยงแรงอย่างชาววันเสาร์

บทสวดพระคาถาชินบัญชร

พระคาถาชินบัญชร (1)
พระคาถาชินบัญชร (2)

*เริ่มต้นให้สวดนะโม 3 จบ แล้วจึงเริ่มสวดบทพระคาถาชินบัญชร

ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง
อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตังสุตตะวา
อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ
มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ

ชะยาสะนากะตา พุทธา เชตวา มารัง สะวาหะนัง
จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา

ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเกเต มุนิสสะรา

สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร

หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะทักขิเณ
โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะ วามะเก

ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะ ราหุโล
กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก

เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโร
นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิปุงคะโว

กุมาระกัสสโป เถโร มะเหสี จิตตะ วาทะโก
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง ปะติฏฐาสิคุณากะโร

ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ อุปาลี นันทะ สีวะลี
เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเต ติละกา มะมะ

เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา
เอเตสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา

ชะลันตา สีละเตเชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา
ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง

ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง
ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา

ชินา นานาวะระสังยุตตา สัตตัปปาการะ ลังกะตา
วาตะปิตตาทะสัญชาตา พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา

อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะ เตชะสา
วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร

ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะฮี ตะเล
สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา

อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข
ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว
ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ
สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ

ทั้งหมดนี้ก็คือบทสวดมนต์ประจำวันเกิดที่อยากแนะนำให้คุณผู้อ่านได้ลองนำไปสวดตามกันดูครับ จริง ๆ แล้ว จะบอกว่าบทสวดแต่ละอันนั้นไม่ได้จำเป็นจะต้องสวดตามวันเกิดก็ได้ ขอแค่เรามีจิตที่ตั้งมั่น ไม่ว่าบทสวดไหน ๆ ก็สามารถสวดให้เกิดเป็นสิริมงคล มีเทวดาคุ้มภัยได้ด้วยกันทั้งนั้นนะครับ

ถ้าตามศาสนาพุทธก็จะบอกว่า การสวดมนต์นั้นเป็นเพียงกุศโลบายที่ช่วยเราในเรื่องของการเรียก “สติ” ของเราให้กลับมา ทำจิตใจที่ว้าวุ่นของเราให้เบาลงแล้ว "ปัญญา" ก็จะเกิดขึ้น สุดท้าย ไม่ว่าปัญหาใด ๆ ที่คุณผู้อ่านกำลังเผชิญอยู่ ก็จะค่อย ๆ หาทางแก้ไขไปได้เอง เรียกได้ว่า “สติ” คือสิ่งคุ้มกันภัยให้เราได้ดีที่สุดนะครับ ส่วนบทสวดจะช่วยเสริมส่งให้เราอีกแรงนะ ขอให้คุณผู้อ่านทุกท่านพบเจอแต่ความสุขนะครับ

ติดตามบทความที่เกี่ยวข้องต่อได้ที่